תקנון אגודת הסטודנטים בפקולטה לחקלאות מעודכן

תקנון אגודת הסטודנטים לחקלאות בישראל (ע"ר 580012268)

חלק א' – כללי
1)    שם:    
אגודת הסטודנטים לחקלאות בישראל, ע"ר 580012268 (להלן: "האגודה"/ "אגודת הסטודנטים").

2)    מטרות:  
א.    קידום ענייני הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בקמפוס רחובות ובשלוחותיו, ובכלל זה: 
1.    ייצוג ציבור הסטודנטים בעניינים אקדמיים, מול הנהלת האוניברסיטה וסגל ההוראה;
2.    שיתוף פעולה עם המוסדות  המקבילים באוניברסיטה העברית, לקידום מטרות משותפות לטובת הסטודנטים - אגודות הסטודנטים בקמפוסים: עין כרם, אדמונד י' ספרא, והר הצופים;
3.    טיפול בבעיות אקדמיות הקשורות ללימודים בהיבטי שמירת זכויות אקדמיות ורווחת סטודנטים;
4.    עידוד וארגון פעולות חברה, תרבות וספורט;
5.    שיפור רווחת הסטודנט לרבות: אספקת שירותים ומצרכים מוזלים לסטודנטים;
6.    סיוע בהשגת דיור ועבודה לסטודנטים;
ב.    עשיית כל פעולה להגשמת מטרות אלה.

3)    מקום מושב:  
מקום מושב האגודה הוא בקמפוס רחובות.

4)    הגדרות:  
בתקנון יהיו לביטויים הבאים הפירושים הבאים, אלא אם הקשר הדברים יחייב פירוש אחר:
א.    "האגודה הכללית" - אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, ע"ר 580003952 (להלן: "האגודה הכללית").
ב.    רשויות האגודה הן: המועצה, הועד, ועדת הביקורת, יו"ר האגודה (שהוא יו"ר הקמפוס) , מנהל האגודה בקמפוס (להלן: "מנהל הקמפוס"), וועדות ומפעלים שהוקמו או מנוהלים על ידי האגודה (לבדה או בשיתוף גופים אחרים) וכל ממלא תפקיד באגודה (בין בשכר ובין שלא בשכר, בין שנבחר ובין שמונה).
ג.    רוב קולות: ביטויים אלו יופיעו בהוראות הדנות בהצבעה או בקבלת החלטות על ידי רשויות האגודה:
1.    רוב: מעל 50% מבין משתתפי ההצבעה.
2.    רוב מוחלט: מעל 2/3 ממשתתפי ההצבעה.
ד.    הכרעת יו"ר הרשות: במידה ויש שוויון בהצבעה כלשהי, לראש הראשות יינתן קול נוסף.
ה.    שנת לימודים – מיום תחילת סמסטר א' ועד תחילת סמסטר א' של השנה העוקבת.
ו.    מחזור: תלמידי חוג לימודים בשנת לימודים.
ז.    סטודנט: תלמיד באוניברסיטה העברית בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, בכלל זה תלמיד שאינו מן המניין ותלמיד מחקר.
ח.    חבר אגודה: חבר ייחשב מי שעונה על הסעיף הבא:
1.    זכאי להיות חבר האגודה כל מי שמוכר ע"י האוניברסיטה כתלמיד בקמפוס רחובות, וכל עוד הוא מוכר בתור שכזה (בכפוף לחוק העמותות, התש"מ – 1980), אשר מילא טופס הצטרפות כחבר לאגודה (להלן: "חבר אגודה") בהתאם לנוסח המופיע בסעיף 1 (ב) לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק העמותות, התש"מ – 1980 (להלן: "חוק העמותות") ושילם את דמי האגודה ודמי הרווחה לסטודנט בשנת הלימודים הרלוונטית, ובהתאם לתעריפים שהוסכמו בין אגודת הסטודנטים לאוניברסיטה העברית מעת לעת. 
2.    ידיד האגודה: סטודנט או תלמיד מכללה ו/או מוסד חינוכי אחר ו/או מוסד הכשרתי, שאושרה הצטרפותו ע"י יו"ר האגודה, בין אם כיחיד ובין אם במסגרת קבוצה. ידיד האגודה יקבל על עצמו זכויות וחובות הנוגעות לחברי אגודת הסטודנטים למקצועות החקלאות כמתואר בסעיף 17 (למעט ס"ק ד'), למעט הזכות לבחור או להיבחר לרשויותיה.
ט.    הוועידה – נציגי הסטודנטים מכלל הקמפוסים של האוניברסיטה העברית המוגדרת בתקנון האגודה הכללית (ע"ר 580003952) ומוגדרת כאסיפת נציגים לפי סעיף 24 לחוק העמותות.
5)    עמותה קשורה:
אגודת הסטודנטים תהיה קשורה ל"אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, ע"ר 580003952 (להלן: "האגודה הכללית") באופן המפורט כדלהלן:
א.    תקצוב: אגודת הסטודנטים תקבל תקציב שנתי מהאגודה הכללית, כאשר חלוקת התקציב בין האגודה לקמפוסי חוץ תעשה על פי מספרי חברי האגודה היחסי בכל קמפוס כפי שנקבע בחלוקת המנדטים לבחירות האחרונות, למעט התקבולים המועברים מהאוניברסיטה והמעוגנים בתקציבה, שיחולקו על פי מספר הסטודנטים בכל קמפוס.
ב.    דמי רווחה: התשלום בגין דמי הרווחה הנגבים ע"י האוניברסיטה, יהיו בהתאם למספר הסטודנטים הרשומים בקמפוס, ויועברו מהאגודה הכללית. 
ג.    הוועידה: וועידת האגודה הכללית מורכבת מנציגי כלל הפקולטות של האוניברסיטה העברית. 
6)    הימנעות מאפליה: 
האגודה ורשויותיה יימנעו מקבלת החלטות או עשית מעשים שיש בהם משום אפליה בשל דת, גזע, ארץ מוצא, מין או נטייה מינית. כמו כן ייעשו רשויות האגודה כמיטב יכולתם כדי להתחשב בימי חג ומועד של כל הדתות.
7)    הימנעות מפעולות מפלגתיות פוליטיות: 
האגודה היא גוף בלתי מפלגתי ואסורה פעילות מפלגתית פוליטית גלויה או סמויה ברשויותיה. נציגי האגודה לא ישתתפו ו/או יציגו עצמם, כנציגי האגודה באירועים פוליטיים ו/או במסגרות מפלגתיות.
8)    ארגונים אחרים:
א.    האגודה רשאית להצטרף כחברה או להחליט על הצטרפות חבריה כחברים בארגונים שונים או לפרוש מהם בכפוף לאישור המועצה. 
9)    רציפות הרשויות: 
כל רשות באגודה תכהן עד אשר תתחיל הרשות היורשת אותה. אם פחת מספר החברים ברשות כלשהיא מן הקבוע בתקנון, ייבחרו אחרים תחתם בדרך הקבועה בתקנון, עד להשלמת מספר חברי הרשות. עד לבחירתם של החברים החדשים תהיינה כל פעולות הרשות חוקיות, בתנאי שמספר חבריה לא פחת ממחצית המספר הקבוע בתקנון.
10)    פומביות המושבים:
א.    ישיבות הרשויות תהיינה פתוחות לכלל חברי האגודה.
ב.    החלטה על קיום ישיבה פומבית של רשות תתקבל בהצבעת רוב של אותה הרשות.
ג.    החלטה על קיום ישיבה בדלתיים סגורות תתקבל רק לאחר הצבעת רוב של חברי הרשות בנושא ויידוע ועדת הביקורת.
11)    שינויים בתקנון:
א.    שינויים בתקנון יתקבלו בהחלטת רוב מוחלט מבין חברי המועצה, בהצבעת "הן" ובתנאי שמספר המאשרים אינו פחות משליש חברי המועצה. 
ב.    שינוי התקנון ייכנס לתוקפו עם אישור השינוי על ידי רשם העמותות. 
12)    תשלומים:
דמי חבר באגודה - משולמים אחת לשנת לימודים, ונקבעים בהתאם לתעריפים שהוסכמו בין אגודת הסטודנטים לאוניברסיטה העברית מעת לעת. 
13)    פרוטוקולים:
א.    פרוטוקולי האגודה, הן של המועצה, הוועד המנהל, או כל רשות אחרת באגודה,למעט ועדות המכרזים, יהיו פתוחים לעיון כלל חברי האגודה ויפורסמו לציבור באתר האינטרנט.
ב.    הפרוטוקולים יתעדו את תוכן הישיבות, ההחלטות שהתקבלו בכל ישיבה, את ההצבעות והרכבן, וכן הצבעות ועד מנהל אשר התקיימו במייל או בכל פלטפורמה אחרת שאינה ישיבה פרונטלית.
ג.    אופן תיעוד הצבעות: פרוטוקול המתעד הצבעה יכלול בתוכו הסבר מקדים לסוגית ההצבעה,  אפשרויות ההצבעה שעלו בפני המצביעים,  ותוצאות ההצבעה לכל אפשרות שהייתה.
14)    הוראות מעבר:
כל החלטה, בחירות או תקנון של רשויות האגודה שהיו בתוקף ערב קבלת תקנון זה, ייחשבו כאילו נעשו על פי תקנון זה, אף אם הם סותרים הוראה בתקנון, אלא אם כן שונה הדבר על ידי המועצה. 
חלק ב' – חברות באגודה 
15)    זכאות חברות ותנאי קבלה: 
כל סטודנט בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, המוכר ע"י האוניברסיטה העברית כתלמיד, זכאי להיות חבר באגודה ובלבד שעמד בהוראות התקנון על פי האמור בסעיף 4 ס"ק ח – 1. 
16)    אישור חברות אגודה: 
מי שהתקבל כחבר אגודה זכאי לקבל מדבקת חבר אגודה, אשר תודבק על צידו האחורי של כרטיס הסטודנט שברשותו. מדבקה זו תונפק לחברי האגודה אחת לשנה עם פתיחת שנה"ל.
17)    חובות וזכויות:
א.    חברי האגודה חייבים למלא אחר החלטות רשויות האגודה.
ב.    אין חברי האגודה רשאים לייצג את ציבור הסטודנטים חברי האגודה בפומבי, או בעניינים השייכים לכלל ציבור החברים ללא אישור המועצה, הוועד או יו"ר האגודה, למעט מסגרות סטודנטיאליות של האגודה הכללית, התאחדות הסטודנטים הארצית ו/או התאחדות סטודנטיאלית אחרת המאושרת על ידי האגודה.
ג.    לכל חברי האגודה הזכות ליהנות מכל השירותים הניתנים על ידי האגודה. ידידי האגודה יוכלו ליהנות משירותי האגודה, להוציא שירותים המותנים בתשלום דמי הרווחה האוניברסיטאים.
ד.    כל חבר אגודה רשאי לבחור ולהיבחר למועצת האגודה. 
18)    פקיעת החברות: 
החברות באגודה פוקעת: 
א.    במות החבר. 
ב.    בפרישה מן האגודה עפ"י הודעת פרישה בכתב שתינתן למבקר האגודה מראש.
ג.    בהוצאתו מן האגודה, כאמור בסעיפים 19-20.
19)    המועצה רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט ברוב מוחלט, על הוצאת חבר מן האגודה מאחד מהטעמים הבאים: 
א.    החבר לא קיים את הוראת התקנון.
ב.    החבר פועל בניגוד למטרות האגודה.
ג.    החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון. 
20)    לא יציע הועד למועצה להוציא חבר מן האגודה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו לפני הועד, ולאחר שהתרה הועד בחבר וניתן לו זמן סביר לתיקון המעוות. 

חלק ג' – החלטות כלליות
21)    משאל ייערך במקרים הבאים:
א.    כאשר התקנון מחייב זאת;
ב.    כאשר תחליט על כך המועצה או הועד ברוב של לפחות מחצית חבריה;
ג.    כאשר תוגש לוועדת הביקורת דרישה לעריכת משאל חתומה ע"י לפחות רבע מחברי אגודת הסטודנטים.
22)    קיום משאל בשאלות הקשורות להחלטות שהתקבלו בוועידה או ע"י יו"ר אגודה כללית, יתקיימו באישורהועד המנהל.
23)    נוסח ההחלטה העומדת למשאל ייקבע ע"י הגוף שהביא לעריכת המשאל.
24)    היו"ר יקבע את מועד המשאל, בתנאי שייערך לא יאוחר מאשר חודש ימים לאחר החלטת המועצה על עריכת משאל ויהיה אחראי לעריכתו.
25)    הודעה על קיום משאל, שתפרט את מקומות ומועדי ההצבעה וכן את נוסח ההחלטה העומדת למשאל, תפורסם על לוחות המודעות לפחות שבועיים לפני מועד המשאל.
26)    כל חבר אגודת הסטודנטים זכאי להשתתף במשאל.
27)    ההחלטות במשאל יתקבלו ברוב קולות המשתתפים בו, בתנאי שרוב זה ימנה לא פחות משליש חברי אגודת הסטודנטים, אלא אם נקבע אחרת בתקנון.


חלק ד' – המועצה 
28)    הגדרה: 
א.    המועצה היא הגוף הנבחר העליון של האגודה. 
ב.    המועצה תשמש כאסיפת נציגים לפי משמעותה בסעיף 24 לחוק העמותות, וכינוסה יהווה כינוס האסיפה הכללית כנדרש על פי דין. 
29)    תקופת כהונה: 
שנה אחת.
30)    תפקידים: 
א.    הנציגים הנבחרים ייצגו את מחזוריהם בישיבות המועצה עצמן, ובין מושבי המועצה, ויעבירו דיווח למחזור על החלטות המתקבלות במסגרת ישיבות המועצה.
ב.    המועצה תפעל להגשמת מטרות האגודה ובכלל זה: 
המועצה בוחרת את הועד המנהל ואת יו"ר האגודה. היא מאשרת את התקציב של האגודה ואת הדו"חות הכספיים לאחר דיון בהם. המועצה תשמע מפי יו"ר האגודה או נציג הועד דיווח על פעולות האגודה. המועצה תשמע מפי נציג ועדת ביקורת דיווח על ביצוע תפקידיה.
ג.    המועצה תתווה קווי מדיניות לפעילות האגודה ורשויותיה.
31)    מספר הנציגים של שנת לימודים בחוג לימודים מסוים ייקבע לפי המפתח הבא:
א.    עד 60 חברי אגודה במחזור - נציג אחד.
א.1.  היה ובמחזור עד 60 חברי אגודה, נבחר הנציג להיות כיו"ר האגודה, יפתח מושב נוסף באותו המחזור לטובת נציג נוסף. 
ב.    מחזור המונה למעלה מ-60 חברי אגודה - יוכל למנות 2 נציגים, במידה ותוצג דרישה לכך מאחד מחברי האגודה במחזור לאחת מרשויות האגודה.
ג.    מחזור המונה למעלה מ-120 חברי אגודה - יוכל למנות 3 נציגים, במידה ותוצג דרישה לכך מאחד מחברי האגודה במחזור לאחת מרשויות האגודה.
32)    בחירות:  
א.    הבחירות למועצה יתקיימו לאחר כ-8 שבועות מפתיחת שנה"ל ולא יאוחר מ-21 יום לפני תום סמסטר א'.
ב.    המועצה תבחר ועדת בחירות קמפוסית, שתפקח ותנהל את הליך הבחירות כנדרש.
ג.    בחירת הנציגים למועצה תיערך בין חברי האגודה מאותו מחזור ובאותו חוג לימודים. הבחירות הן אישיות וחשאיות.
ד.    תאריך הבחירות יפורסם לפחות שבועיים מראש,  ובנוסף, יימסר באופן אישי לחברי האגודה. 
ה.    במידה ונותרו מקומות פנויים במועצה במחזור מסוים, לאחר קיום הבחירות, יפורסם מועד חדש לבחירות, ותינתן אפשרות להתמודד על המקומות שנותרו פנויים.  בחירת הנציגים למושבים הפנויים תהיה על ידי כלל הסטודנטים החברים בעמותה מאותו אזור בחירה, ולאחר בחירות אלו הרכב המועצה ייסגר סופית בהרכב הנבחר.
33)    מושבים:
א.    המועצה תתכנס לכל הפחות פעם בסמסטר.
ב.    מקום כינוס המועצה ייקבע על ידי יו"ר האגודה ביידוע ועדת ביקורת.
ג.    הזמנות לכינוס המועצה יישלחו על ידי יו"ר האגודה לכל חברי המועצה, ולקהל הסטודנטים, לפחות שבוע מראש, תוך ציון מקום הכינוס ומועדו וכן נושאים שיעלו על סדר המועצה. 
ד.    האסיפה הנבחרת תקיים ישיבה תוך 3 שבועות מיום פרסום תוצאות הבחירות למועצת האגודה. 
ה.    בישיבת המועצה הראשונה ייבחר הועד המנהל מבין חברי המועצה.
ו.    המועצה תבחר מתוכה יו"ר לאגודה לא מוקדם מחודש ולא יאוחר משבוע טרם סיום סמסטר ב' של שנה"ל.
    
34)    ניהול ישיבות המועצה:
יו"ר האגודה ינהל את מושבי המועצה ובכלל זה:
א.    ידאג לניהול פרוטוקול הדיונים וההחלטות במושב המועצה ויחתום על הפרוטוקול ועל נעילת המושב. 
ב.    יחליט על סדר העלאת הצעות החלטה להצבעה בפני המועצה. 
ג.    יהיה מוסמך לקצר את משך הדיבור של חברי המועצה שביקשו רשות דיבור. 
ד.    יהיה רשאי לאשר זכות דיבור לאורח שאינו חבר מועצה. 
ה.    יהיה מוסמך להוציא מהמושב חבר מועצה המפריע לניהולו התקין והתרבותי של הדיון או מסרב לציית להחלטות יו"ר האגודה. חבר שהוצא, יחזור להצביע בנושאים העולים על סדר היום בזמן הישיבה. יו"ר המועצה יפעל מתוך מניעים עניינים ולטובת האגודה בלבד. לרבות המנויות בסעיף זה.
35)    מניין חוקי: 
מניין החוקי למושבי המועצה הוא מחצית מחבריה. לא נכחו מחצית חבריה בשעה היעודה, יכונס המושב מחדש כעבור שעה מהזמן שנקבע, ככל וישנה נוכחות של נציגי שלושה חוגים שונים מהקמפוס לפחות. במידה וגם לאחר שעה לא יהיה מניין חוקי תכונס הועידה מחדש תוך פחות משבועיים.
36)    ישיבה שלא מן המניין:
א.    כל חבר המועצה רשאי לבקש להעלות ו/או להוריד נושא מסוים מסדר היום עד ל-72 שעות לפני תחילת הישיבה בפני יו"ר האגודה.  החלטה בדבר ההצעה תתקבל ברוב בהצבעה שתיערך באימייל עד ל-24 שעות לפני הישיבה. סדר היום המתוקן ישלח לכל חברי המועצה עד ל-24 שעות לפני קיום האסיפה בדרך בה נשלח הזימון לישיבת המועצה.
ב.    מושב מיוחד של המועצה יכונס בכל עת עפ"י בקשה בכתב של עשירית מחברי המועצה, או על ידי החלטת הועד המנהל או לבקשת ועדת הביקורת.
ג.    הועד המנהל יכנס את המועצה לא יאוחר מ- 21 ימים מהגשת הבקשה .
ד.    באם הועד לא כינס את המועצה כמופיע בסעיף 36 ג', רשאים הדורשים לכנסה בעצמם, ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה. סדר היום של המושב המיוחד יקבע על ידי הרשות שהביאה לכינוסו של המושב.
37)    החלטות המועצה תתקבלנה ברוב אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון.
38)    סיום חברות במועצה בטרם עת:
א.    חבר מועצה רשאי להתפטר מחברותו בה, במתן הודעה על כך לוועדת הביקורת. 
ב.    יו"ר המועצה רשאי להביא להצבעה את פיטוריו של חבר מועצה. תנאי מקדים הוא הודעה לאותו חבר על קיום ההצבעה לא פחות משבוע לפני קיומה כך שהוא יוכל להציג את טענותיו. ההחלטה תתקבל ברוב מוחלט.
ג.    עילה לגיטימית לקיום סעיף 38 ס"ק ב' יתקיים כאשר חבר מועצה אשר במהלך כהונתו, נעדר מ-2 ישיבות רצופות, או בסה"כ מ-3 ישיבות שונות.
    
חלק ה' – הועד 
39)    הגדרה: 
א.    הועד הוא הרשות המבצעת של האגודה, אלא אם הוטל ביצוע תפקיד כלשהו על רשות אחרת של האגודה על ידי המועצה או על ידי התקנון למעט תפקידים המוטלים על הועד בהתאם לחוק העמותות. 
ב.    הועד הוא הנציגות המוסמכת של האגודה. הן כלפי רשויות האגודה והן כלפי כל גוף שמחוץ לאגודה, אלא אם כן יטילו המועצה או הועד את הייצוג בעניין כלשהו על רשות אחרת של האגודה. 
40)    הרכב הוועד:
א.    מספר חברי הועד יהיה כפי שנקבע על ידי המועצה במושב בחירת הועד, ובלבד שלא יפחת מ- 3ולא יעלה על 11. 
ב.    יו"ר האגודה אינו חבר ועד, אך ישתתף בישיבות הועד ללא זכות הצבעה. נוכחות היו"ר אינה נחוצה לקיום ישיבות הוועד.
ג.    הרכב הועד ייצג את החוגים על פי גודלם היחסי על פי מידת האפשר.
ד.    חברי הועד ייבחרו על ידי כלל חברי המועצה, באופן שייצג במידת האפשר את היחס המספרי בין החוגים.
41)    תקופת כהונה:
שנה אחת. 
42)    תפקידים:
הועד ידאג להגשמת מטרות האגודה, יבצע את החלטות המועצה, ובכלל זה: 
א.    ייקבע קווי פעילות לרשויות האגודה למעט המועצה וועדת ביקורת, וינחה את עבודתן. 
ב.    יפקח על פעולותיהן של רשויות האגודה, להוציא המועצה וועדת ביקורת, וישמע מפי נציגיהן דו"ח על פעילותיהן.
ג.    יאשר דו"חות כספיים ומילוליים ואת תקציב האגודה טרם הבאתם לאישור המועצה.
43)    סמכויות: 
א.    ועד האגודה כפוף להחלטות המועצה. 
ב.    הוועד מוסמך לדון, להחליט ולפעול בכל עניין הנוגע לביצוע החלטות המועצה וועדת ביקורת בכל הנוגע למטרות, לתפקידים או לפעולות האגודה ובכלל זה: 
1.    להציע את תקציב האגודה, לאשרו ולהוציאו אל הפועל. 
2.    להשתמש בכל סמכות נוספת הניתנת לו על פי התקנון. 
ג.    הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם האגודה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. לדוגמה: פרוטוקולי ישיבות, טפסי רשם העמותות לאישור ניהול תקין, דוחות כספיים, וכד'., למעט בחשבונות האגודה
44)    מושבים: 
המושב הראשון של הועד יכונס ע"י יו"ר האגודה, עד שבועיים מיום בחירתו של הועד ולאחר מכן יכונס באופן תקופתי, למעט בתקופות בחינות ובחופשת הקיץ. לכל הפחות יכונס הועד אחת לסמסטר לישיבת סיכום תקציב סמסטריאלית. 
45)    היעדרות מישיבות:
א.    חבר ועד אשר במהלך כהונתו, ייעדר מ-2 ישיבות רצופות, או בסה"כ מ-3 ישיבות שונות, יעלה לדיון במועצה טיב תפקודו של חבר הוועד. 
ב.    האמור בסעיף 45 ס"ק א' אינו יתרחש במקרה של היעדרות מסיבת: מילואים,  אשפוז או אבל. 
46)    החלפת חבר וועד:
סיים חבר כהונתו, בין אם התפטר ובין אם פוטר, מחליפו יהיה בהתאם לרשימת נציגי החוג לוועד, שנקבע עם כינוסה הראשון של המועצה.
47)    מזכ"ל הועד: 
הוועד יבחר מבין חבריו את מזכ"ל הועד, שתפקידו:
א.    יכנס את ישיבות הועד, יציע את סדר יומן וינהלן.
ב.    הזמנות יישלחו לחברי הועד שבוע מראש עם פירוט סדר היום. 
ג.    כל חבר ועד רשאי לבקש להעלות ו/או להוריד נושא מסוים מסדר היום 72 שעות לפני תחילת הישיבה. החלטה בכל הצעה כזו, שהוגשה 72 שעות לפני תחילת הישיבה ליו"ר הועד, כאמור, תתקבל ברוב בתחילת ישיבת הועד.
ד.    במידה ויש צורך בכינוס דחוף של הועד ניתן יהיה לכנסו תוך 3 ימים ביידוע יו"ר ועדת ביקורת, או לבצע הצבעה טלפונית/בדוא"ל בין כל חברי הועד ע"י יו"ר האגודה שתבוא לאישרור בישיבת הועד הבאה. 
ה.    במידה ולא כונס הועד לפי סעיף 47 ייעשה זאת יו"ר האגודה.
ו.    ידאג לניהול פרוטוקול של הדיונים וההחלטות בישיבות הועד. 
ז.    ינהל את הישיבה. 
ח.    ינעל את הישיבה.  
48)    המניין החוקי לישיבות הועד הוא מחצית מחבריו. 
49)    החלטות הועד תתקבלנה ברוב. 


חלק ו' – יו"ר האגודה
50)    בחירה:
א.    יו"ר האגודה ייבחר מתוך נציגי המועצה ועל ידי כלל חברי המועצה, בישיבה המונה לפחות מחצית מחברי המועצה. 
ב.    על המועמדים לתפקיד יו"ר האגודה לעמוד בקריטריונים הבאים:
1.    רקע מוכח ופעיל (במסגרת תפקיד אחרון באגודה) במהלך שנת לימודים אחת לפחות באגודה על ידי:  
א)    עבודה באגודה בתפקיד של רכז או פרוייקטור בשכר או בהתנדבות, ו/או:
ב)    חברות פעילה בוועד המנהל של האגודה ונוכחות ברוב הישיבות, ו/או:
ג)    חברות פעילה ונוכחות ברוב ישיבות המועצה של האגודה באונ' העברית ו/או:
ד)    חברות פעילה בוועדת ביקורת של האגודה.
51)    תקופת כהונה: 
שנה אחת. 
52)    תפקידים: 
א.    הינו יו"ר המועצה.
ב.    הינו הממונה על ביצוע החלטות המועצה והועד. 
ג.    הינו הממונה על ביצוע של החלטות הועד והמועצה, הן כלפי רשויות האגודה והן כלפי כל גוף שמחוץ לאגודה,  אלא אם כן יטיל הועד את הביצוע שלעניין כלשהו או את ייצוגו על רשות אחרת של האגודה. 
ד.    ינחה את מנהל האגודה בקמפוס בניהול כלל העבודה השוטפת באגודה וכן יפקח ויבקר את פעילותו.
ה.    יהיה אחראי לנהל את הועדות השונות באגודה.
ו.    ישמור על קשרים עם ארגוני סטודנטים ומפעלי סטודנטים בארץ ובעולם.
ז.    ייצג את האגודה בפני כל גורם, וינהל מו"מ בשמה בכל מקרה שתידרש פעולה כזו.
ח.    יבצע כל תפקיד נוסף המוטל עליו על פי התקנון ועל פי הגדרת תפקיד יו"ר האגודה.
53)    נציג הקמפוס באגודה הכללית:
יו"ר האגודה יכהן כנציג הקמפוס בוועד המנהל של האגודה הכללית.
54)    סמכויות: 
יו"ר האגודה מוסמך: 
א.    להחליט ולפעול בכל הנוגע למילוי תפקידיו, אך תוך כפיפות להחלטות הועד, הרשאי לפסול ולבטל החלטות ופעולות יו"ר האגודה.
ב.    לאשר למנהל האגודה בקמפוס מינויים של עובדים זמניים בהתאם לחלק י' בתקנון זה.
ג.    לאצול מסמכויותיו למנהל הקמפוס או לייפות את כוחו של מנהל הקמפוס או של חבר ועד לפעול בשמו. 
ד.    להשתמש בכל סמכות נוספת ניתנת לו על פי התקנון.
55)    זכות חתימה:
בעלי זכויות חתימה באגודה ובחשבונותיה יהיו יו"ר האגודה, מנהל הקמפוס ובמידת הצורך, חבר וועד מנהל נוסף שייבחר ע"י הוועד (זכות החתימה המצוינת בסע' 43(ג') אינה תקפה לחשבונות האגודה).
56)    התפטרות ופיטורין:
יו"ר האגודה רשאי להתפטר מתפקידו על ידי הודעה בכתב לחברי המועצה ולחברי הוועד המנהל. ההתפטרות תכנס לתוקף 72 שעות לאחר קבלת ההודעה על ידי מזכ"ל הוועד המנהל.
57)    המועצה רשאית לפטר יו"ר על ידי הצבעת אי אמון.
58)    התפטר או פוטר יו"ר האגודה, יכנס הוועד המנהל את המועצה לבחירת יו"ר חדש. 

חלק ז' - מנהל האגודה בקמפוס
59)    מנהל הקמפוס הינו הגזבר של אגודת הסטודנטים ובתוקף זה ינהל את ענייניה הכספיים וחשבונותיה של האגודה.
60)    מנהל הקמפוס יפקח על תכנון וניהול נאות של כוח אדם והעובדים בשכר באגודת הסטודנטים, קביעת נוהלי עבודה, פיקוח על נוכחות עובדים ומילוי תפקידם ותיאום בין המזכירות ליתר רשויות אגודת הסטודנטים.
61)    מנהל הקמפוס יערוך ויכין את הצעת תקציב אגודת הסטודנטים ויציגה בפני המועצה.
62)    מנהל קמפוס חדש ימונה ע"י ועדת מכרזים מיוחדת שתורכב מיו"ר האגודה, מנהל הקמפוס המכהן, ו-2 חברי וועד שייבחרו לוועדה זו בישיבת וועד. 
63)    וועדת המכרזים תמנה מנהל קמפוס עפ"י אחד מהקריטריונים שלהלן:
א.    המועמד הינו בעל ניסיון ניהולי מוכח של שנה לפחות.
ב.    המועמד הינו בעל אוריינטציה סטודנטיאלית מובהקת.

64)    מנהל הקמפוס ימונה לתקופה של שנתיים, אך יחויב באשרור של הוועד החדש.
65)    מנהל הקמפוס יהיה כפוף להוראות יו"ר האגודה, הוועד המנהל, ויפעל בהתאם להנחייתם.
66)    מנהל הקמפוס יעבוד בתיאום ושיתוף פעולה מלא עם מנכ"ל האגודה הכללית.

חלק ח' - ועדת ביקורת 
67)    הגדרה:
ועדת הביקורת של האגודה היא הגוף המבקר של האגודה.
68)    הרכב ובחירה:
א.    מספר חברי הועדה הוא עד 3, מתוכם 2 חברי ועדה ויו"ר על פי בחירת המועצה. 
ב.    יו"ר הועדה ייבחר בבחירות גלויות, בישיבת המועצה הראשונה .
69)    חברי הועדה ויושב ראשה ייבחרו אישית על ידי המועצה במושב בחירת וועדת ביקורת.
70)    חברי וועדה ויושב ראשה לא יכולים להיות חברים במועצה או בכל רשות אחרת של האגודה. 
71)    תקופת כהונה:
תקופת הכהונה הינה שנה אחת. 
72)    תפקידים:
תפקידי ועדת הביקורת הינם: 
א.    לבקר את חוקיות ההחלטות והפעולות של רשויות האגודה.
ב.    לבדוק אם רשויות האגודה ממלאות את תפקידיהן ואם הן פועלות בהגינות וביעילות.
ג.    לערוך על פי בקשת אחת מרשויות האגודה ביקורת בתחום מתחומי הפעולה של האגודה,  או של רשות מרשויות האגודה,  ולדווח את תוצאות הביקורת לרשות המבקשת.
ד.    להציג דו"ח ביקורת שנתי במושב החורף של המועצה.
ה.    למלא כל תפקיד נוסף המוטל עליה על פי התקנון. 
73)    סמכויות:
ועדת הביקורת רשאית:
א.    לבדוק כל נושא או עניין אחר אשר ימצא לנכון לבדוקו בכפוף לחוק העמותות.
ב.    לוועדת הביקורת תהא גישה חופשית לכל התיקים, המסמכים, הספרים, החשבונות, וכל חומר אחר המצוי, או צריך להיות מצוי בידי המועצה, בעלי התפקידים באגודה, ובוועד המנהל.
ג.    רשויות האגודה ונושאי התפקידים במוסדותיה, יסייעו לוועדת הביקורת בביצוע תפקידה, וימציאו לידיה ידיעות, מסמכים, הסברים וכל חומר אחר המצוי בידם ואשר יידרש מהם על ידה. 
ד.    יו"ר האגודה יביא את ממצאי וועדת הביקורת והמלצותיה לדיון בפני המועצה והוועד המנהל, בישיבה הראשונה שלאחר הגשת ממצאי הגוף המבקר והמלצותיו למועצה ולוועד המנהל. 
ה.    (א) הסיקה ועדת הביקורת כי פעולות ו/או החלטות מסוימות של נושאי תפקידים באגודה נתקבלו שלא עפ"י התקנון או בניגוד לו, יובאו המסקנות בפני יו"ר האגודה, אשר יעביר את העניין לבדיקה ע"י יועצה המשפטי של האגודה, לשם מתן חוות דעתו, בטרם תפורסם ההחלטה בעניין.
(ב) לא תפרסם ועדת הביקורת המלצה אלא לאחר שקיבלה את תגובת הנוגעים לעניין.
74)    חברי הועדה רשאים: 
א.    להשתתף בזכות הבעת דעה אך ללא זכות הצבעה במושבי רשויות האגודה. 
ב.    להעלות כל עניין שהוא בפני הוועדה. 
ג.    לכנס את ועדת הביקורת לדיון בעניין שהועלה על ידי חבר הועדה, אם יו"ר הוועדה מסרב להתיר את הדיון, או דוחה את מועד הדיון בו בתנאי שכינוס הועדה ייעשה על ידי לפחות שניים מחבריה. 
75)    יו"ר ועדת ביקורת: 
א.    יכנס את ישיבות הועדה, יציג את סדר יומן וינהלן.
ב.    ינהל את ההצבעות ויודיע על ההחלטות שהתקבלו. 
ג.    הנו הממונה על ביצוע תפקידי הועדה.
ד.    ימלא כל תפקיד אחר המוטל עליו על פי התקנון. 
76)    נוהל הישיבות:
א.    המניין החוקי לישיבות הועדה הוא לפחות 2 מבין חבריה. 
ב.    החלטות הועדה תתקבלנה ברוב קולות החברים הנוכחים. אם יהיו הקולות שקולים, יכריע היו"ר בהצבעתו.  
77)    התפטרות: 
התפטר חבר ועדה: ייבחר אחר במקומו בישיבה הראשונה של מועצה. בינתיים תמשיך הועדה לכהן בהרכב החסר. 
חלק ט' – ועדות 
78)    המועצה רשאית לבחור או למנות ועדה לצורך עניין מסוים ולאצול לה כל אחת מסמכויותיה בהתאמה למעט סמכויות המוקנות לה מכוח חוק העמותות. 
79)    הוועדה תהייה כפופה בנוהל עבודתה ובביצוע תפקידיה להחלטות הועד המנהל או המועצה בכפוף לגוף שמינה אותה. 
80)    המועצה או הועד רשאים לפטר כל ועדה שמונתה על ידי הרשות, בהתאמה, בכל מועד שהוא. 

חלק י' – עובדים בשכר 
81)    עובד בשכר של אגודת הסטודנטים הוא כל מי שנתמנה למשרה בשכר, בין אם הוא חבר באגודת הסטודנטים ובין אם לא, בין אם שכר עבודתו בא מקופת אגודת הסטודנטים ובין אם ממקום אחר (להוציא מי שמקבל רק כיסוי הוצאות), ובתנאי שחתם על חוזה עבודה, ולהוציא עובדי מפעלים, שהעסקתם איננה על-פי תקנון זה.
82)    הועד המנהל מוסמך לקבוע משרות בשכר באגודת הסטודנטים, ולהחליט על תנאי העבודה וגובה השכר, בין אם משרה מסוימת ובין אם בדרך כלל.
83)    מנהל הקמפוס מוסמך לקבוע משרה זמנית בשכר אגודת הסטודנטים, ולהחליט על תנאי העבודה ועל גובה השכר, באישור יו"ר האגודה.
84)    מניעת ניגוד עניינים - חבר מועצה אשר התמודד במכרז מטעם האגודה או מטעם האגודה הכללית, ונבחר בו, יודיע ליו"ר האגודה על התפטרותו מהמועצה, וזאת למען מניעת ניגוד עניינים.
א.    על האף האמור לעיל, יוכל לעבוד חבר מועצה במשרה זמנית ו/או משרה המחושבת בשכר שעתי באגודה ו/או באגודה הכללית ובלבד שאישר זאת יו"ר האגודה בכפוף להוראות חוק העמותות וכללי הניהול התקין.
85)    קבלת עובדים בשכר תעשה ע"י מכרז, פרט למקרים דלהלן:
א.    אם התקנון מחייב בחירת העובד ע"י המועצה או הועד.
ב.    אם קבע מנהל הקמפוס משרה זמנית בשכר - מוסמך הוא למנות את העובד לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים ובהיקף של עד 1/4 משרה, באישור יו"ר האגודה.
ג.    מנהל הקמפוס רשאי באישור הועד, לקבל עובדים ארעיים בשכר, לביצוע עבודות ארעיות ומזדמנות בתנאים שמצא לנכון, ובלבד שהיקף שעות העבודה של העובדים הארעיים לא יעלה על רבע משרה בחודש, והשכר עבור כל שעת עבודה לא יעלה על 125% משעור שכר סטודנט.

חלק י"א – ועדת מכרזים 
86)    הגדרה: 
הוועד המנהל יישב כוועדת מכרזים או ימנה 3 חברים מטעמו לפחות.
87)    בחירה: 
חברי הוועדה ייבחרו בישיבת הועד האחרונה בסמסטר ב'. יו"ר האגודה יהיה חבר קבוע בוועדה וישמש כיו"ר הועדה.שאר חבריה ייקבעו במידת האפשר, באופן יחסי לחוגי הלימודים של חברי הוועד. במינוי חברי ועדת מכרזים, ימונו גם מחליפיהם. 
88)    נוהל:
וועדת המכרזים לא תוכל להתכנס ללא נוכחות של לפחות שני שליש מחברי הועדה וכן ללא נוכחות של יו"ר הוועדה. במקרים חריגים תתכנס ועדת המכרזים בהרכב חסר. 
89)    במידת האפשר, יצטרף חבר ועדת ביקורת לישיבות הועדה. 
90)    ועדת המכרזים חייבת לקבוע בטרם תתחיל בראיון ובבחירת המועמדים את השאלות שתציג להם. 
91)    הרשות מפרסמת המכרז חייבת לקבוע מראש את פרטי המכרז: השכר המוצע, דרישות ומשך מילוי התפקיד והמועד האחרון להגשת בקשות. מועמד שלא ימלא אחרי פרטי המכרז לא יוכל לגשת למכרז.
92)    יו"ר הועדה יפרסם את פרטי המכרז לפחות 14 יום לפני קיום המכרז.
93)    ישיבות ועדת המכרזים הינן סגורות וחסויות. באישור רוב חברי הועדה ניתן יהיה להכניס משקיף אחד נוסף בעל שייכות רלבנטית למכרז.
94)    ככל וניתן, ועדת המכרזים תכונס לכל המאוחר בטרם סיום סמסטר ב' לשם בחירת רכזים חדשים לשנה העוקבת.

חלק י"ב – פירוק העמותה
95)    נכסי והכנסות האגודה משמשים למטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה אסורה.
96)    במידה ואגודת הסטודנטים תתפרק יועברו נכסיה לאגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית (ע"ר 580003952).
97)    החלטה על פירוק אגודת הסטודנטים לא תקבל תוקף, אלא אם אושרה ברוב של שני שלישים מהאסיפה הכללית.
98)    שינוי פרק זה לא יקבל תוקף אלא אם אושר ברוב של שני שלישים מהאסיפה הכללית.

תקנון זה אושר על ידי מועצת אגודת הסטודנטים לחקלאות בישראל
ונחתם בתאריך_____11.03.2021__

ההנאות הקטנות שבין הבחינות
לקריאה
לקריאה
בואו לבחור את הגב שלכם ושלכן בקמפוס!
לקריאה