תקנון אגודת הסטודנטים בפקולטה לחקלאות

תקנון אגודת הסטודנטים לחקלאות בישראל (ע"ר 580012268)

 

חלק א' – כללי

 1. שם:    

אגודת הסטודנטים לחקלאות בישראל, ע"ר 580012268 (להלן: "האגודה"/ "אגודת הסטודנטים").

 

 1. מטרות:  

 1. קידום ענייני הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בקמפוס רחובות ובשלוחותיו, ובכלל זה:

  1. ייצוג ציבור הסטודנטים;

  2. שיתוף פעולה עם מוסדות אחרים;

  3. טיפול בבעיות הקשורות ללימודים;

  4. עידוד וארגון פעולות חברה, תרבות וספורט;

  5. שיפור רווחת הסטודנט לרבות: אספקת שירותים ומצרכים מוזלים לסטודנטים;

  6. סיוע בהשגת דיור ועבודה לסטודנטים;

 1. עשיית כל פעולה להגשמת מטרות אלה.

 

 1. מקום מושב:  

מקום מושב האגודה הוא בקמפוס רחובות.

 

 1. הגדרות:  

בתקנון יהיו לביטויים הבאים הפירושים הבאים, אלא אם הקשר הדברים יחייב פירוש אחר:

 1. רשויות האגודה הן: המועצה, הועד, ועדת הביקורת, יו"ר האגודה (שהוא יו"ר הקמפוס) , מנהל האגודה בקמפוס (להלן: "מנהל הקמפוס"), וועדות ומפעלים שהוקמו או מנוהלים על ידי האגודה (לבדה או בשיתוף גופים אחרים) וכל ממלא תפקיד באגודה (בין בשכר ובין שלא בשכר, בין שנבחר ובין שמונה).

 2. רוב קולות: ביטויים אלו יופיעו בהוראות הדנות בהצבעה או בקבלת החלטות על ידי רשויות האגודה:

 1. רוב: מעל %50 מבין משתתפי ההצבעה.

 2. רוב מוחלט: מעל 2/3 ממשתתפי ההצבעה.

 1. הכרעת יו"ר הרשות: במידה ויש שוויון בהצבעה כלשהי, לראש הראשות יינתן קול נוסף.

 2. מחזור: תלמידי חוג לימודים בשנת לימודים.

 3. סטודנט: תלמיד באוניברסיטה העברית בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, בכלל זה תלמיד שאינו מן המניין ותלמיד מחקר.

 4. חבר אגודה: חבר ייחשב מי שעונה על הסעיף הבא:

 1. זכאי להיות חבר האגודה כל מי שמוכר ע"י האוניברסיטה כתלמיד בקמפוס רחובות, וכל עוד הוא מוכר בתור שכזה (בכפוף לחוק העמותות, התש"מ – 1980), אשר מילא טופס הצטרפות כחבר לאגודה (להלן: "חבר אגודה") בהתאם לנוסח המופיע בסעיף 1 (ב) לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק העמותות, התש"מ – 1980 (להלן: "חוק העמותות") ושילם את דמי הרווחה לסטודנט בהתאם לתעריפים שהוסכמו בין אגודת הסטודנטים לאוניברסיטה העברית מעת לעת.

 2. ידיד האגודה: סטודנט או תלמיד מכללה ו/או מוסד חינוכי אחר ו/או מוסד הכשרתי, שאושרה הצטרפותו ע"י יו"ר האגודה, בין אם כיחיד ובין אם במסגרת קבוצה. ידיד האגודה יקבל על עצמו זכויות וחובות הנוגעות לחברי אגודת הסטודנטים למקצועות הרפואה, למעט הזכות לבחור או להיבחר לרשויותיה.

 1. הוועידה – נציגי הסטודנטים מכלל הקמפוסים של האוניברסיטה העברית המוגדרת בתקנון האגודה הכללית (ע"ר 580003952) ומוגדרת כאסיפת נציגים לפי סעיף 24 לחוק העמותות.

 2. שנת לימודים – מיום תחילת סמסטר א' ועד תחילת סמסטר א' של השנה העוקבת.

 1. עמותה קשורה:

אגודת הסטודנטים תהיה קשורה ל"אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, ע"ר 580003952 (להלן: "האגודה הכללית") באופן המפורט כדלהלן:

 1. תקצוב: אגודת הסטודנטים תקבל תקציב שנתי מהאגודה הכללית, כאשר חלוקת התקציב בין האגודה לקמפוסי חוץ תעשה על פי מספרי חברי האגודה היחסי בכל קמפוס כפי שנקבע בחלוקת המנדטים לבחירות האחרונות, למעט התקבולים המועברים מהאוניברסיטה והמעוגנים בתקציבה, שיחולקו על פי מספר הסטודנטים בכל קמפוס.

 2. דמי רווחה: התשלום בגין דמי הרווחה הנגבים ע"י האוניברסיטה, יהיו בהתאם למספר הסטודנטים הרשומים בקמפוס, ויועברו מהאגודה הכללית.

 3. הוועידה: וועידת האגודה הכללית מורכבת מנציגי כלל הפקולטות של האוניברסיטה העברית.

 1. הימנעות מאפליה:

האגודה ורשויותיה יימנעו מקבלת החלטות או עשית מעשים שיש בהם משום אפליה בשל דת, גזע, ארץ מוצא, מין או נטיה מינית. כמו כן ייעשו רשויות האגודה כמיטב יכולתם כדי להתחשב בימי חג ומועד של כל הדתות.

 1. הימנעות מפעולות מפלגתיות פוליטיות:

האגודה היא גוף בלתי מפלגתי ואסורה פעילות מפלגתית פוליטית גלויה או סמויה ברשויותיה. נציגי האגודה לא ישתתפו ו/או יציגו עצמם, כנציגי האגודה באירועים פוליטיים ו/או במסגרות מפלגתיות.

 1. ארגונים אחרים:

  1. האגודה רשאית להצטרף כחברה או להחליט על הצטרפות חבריה כחברים בארגונים שונים או לפרוש מהם בכפוף לאישור המועצה. הוועידה רשאית לקבוע אחרת ככל והדבר מהווה פגיעה חמורה באינטרסים של כלל הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה העברית.


 

 1. רציפות הרשויות:

כל רשות באגודה תכהן עד אשר תתחיל הרשות היורשת אותה. אם פחת מספר החברים ברשות כלשהיא מן הקבוע בתקנון, ייבחרו אחרים תחתם בדרך הקבועה בתקנון, עד להשלמת מספר חברי הרשות. עד לבחירתם של החברים החדשים תהיינה כל פעולות הרשות חוקיות, בתנאי שמספר חבריה לא פחת ממחצית המספר הקבוע בתקנון.

 1. פומביות המושבים:

 1. ישיבות הרשויות תהיינה פתוחות לכלל חברי האגודה.

 2. החלטה על קיום ישיבה פומבית של רשות תתקבל בהצבעת רוב של אותה הרשות.

 3. החלטה על קיום ישיבה בדלתיים סגורות תתקבל רק לאחר הצבעת רוב של חברי הרשות בנושא ויידוע ועדת הביקורת.

 1. שינויים בתקנון:

 1. שינויים בתקנון יתקבלו בהחלטת רוב מוחלט מבין חברי המועצה, בהצבעת "הן" ובתנאי שמספר המאשרים אינו פחות משליש חברי המועצה.

 2. שינוי התקנון ייכנס לתוקפו עם אישור השינוי על ידי רשם העמותות.

 1. תשלומים:

האגודה לא תגבה כל תשלום קבוע נוסף.

 1. פרוטוקולים:

פרוטוקולי האגודה, הן של המועצה, הוועד המנהל, או כל רשות אחרת באגודה,למעט ועדות המכרזים, יהיו פתוחים לעיון כלל חברי האגודה ויפורסמו לציבור באתר האינטרנט.

 1. הוראות מעבר:

כל החלטה, בחירות או תקנון של רשויות האגודה שהיו בתוקף ערב קבלת תקנון זה, ייחשבו כאילו נעשו על פי תקנון זה, אף אם הם סותרים הוראה בתקנון, אלא אם כן שונה הדבר על ידי המועצה.

חלק ב' – חברות באגודה

 1. זכאות חברות ותנאי קבלה:

כל סטודנט בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, המוכר ע"י האוניברסיטה העברית כתלמיד, זכאי להיות חבר באגודה ובלבד שעמד בהוראות התקנון על פי האמור בסעיפים 3 ה' ו-3 ו'.

 1. אישור חברות אגודה:

מי שהתקבל כחבר אגודה זכאי לקבל מדבקת חבר אגודה, אשר תודבק על צידו האחורי של כרטיס הסטודנט שברשותו. מדבקה זו תונפק לחברי האגודה אחת לשנה עם פתיחת שנה"ל.

 1. חובות וזכויות:

 1. חברי האגודה חייבים למלא אחר החלטות רשויות האגודה.

 2. אין חברי האגודה רשאים לייצג את ציבור הסטודנטים חברי האגודה בפומבי, או בעניינים השייכים לכלל ציבור החברים ללא אישור המועצה, הוועד או יו"ר האגודה, למעט מסגרות סטודנטיאליות של האגודה הכללית, התאחדות הסטודנטים הארצית ו/או התאחדות סטודנטיאלית אחרת המאושרת על ידי האגודה.

 3. לכל חברי האגודה הזכות ליהנות מכל השירותים הניתנים על ידי האגודה.

 4. כל חבר אגודה רשאי לבחור ולהיבחר למועצת האגודה.

 1. פקיעת החברות:

החברות באגודה פוקעת:

 1. במות החבר.

 2. בפרישה מן האגודה עפ"י הודעת פרישה בכתב שתינתן למבקר האגודה מראש.

 3. בהוצאתו מן האגודה, כאמור בסעיפים 19-20.

 1. המועצה רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט ברוב מוחלט, על הוצאת חבר מן האגודה מאחד מהטעמים הבאים:

 1. החבר לא קיים את הוראת התקנון.

 2. החבר פועל בניגוד למטרות האגודה.

 3. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

 1. לא יציע הועד למועצה להוציא חבר מן האגודה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו לפני הועד, ולאחר שהתרה הועד בחבר וניתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 

חלק ג' – החלטות כלליות

 1. משאל ייערך במקרים הבאים:

 1. הצטרפו לחוגי ההעשרה של FirstClass- איכות מקסימלית במחיר סטונדיאלי!
  לקריאה
  לקריאה
  ענו על סקר פעילות האגודה, ספרו לנו איך היינו ואולי תזכו בפרסים שווים!!
  לקריאה