זכותי לדעת - כל הזכויות האקדמיות!

אגודת הסטודנטים עושה את מירב המאמצים על מנת לקדם את הזכויות הרלוונטיות לסטודנטים ליקוי למידה ולהנגיש לכם אותם! הכנו לכם מאמר קצר וחשוב שמסביר על הזכויות הניתנות לכם מטעם האוניברסיטה 

כיצד מקבלים התאמות בגין לקויות למידה?

הגורם האוניברסיטאי האחראי על התאמות לליקוי למידה היא היחידה האוניברסיטאית לאבחון ותמיכה בתלמידים עם ליקויי למידה

 תנאי מקדים לבקשת התאמות הוא אבחון מהימן, תקף ועדכני, אשר ניתן על ידי מאבחן מוכר

 

אבחון שנעשה במכון האבחון של היחידה האוניברסיטאית לאבחון ולתמיכה בתלמידים עם ליקויי למידה לא יחויב בבדיקה והמלצותיו יועברו ישירות לטיפול במזכירות ההוראה של הפקולטה

במקרה של איבחון חיצוני מהיחידה, היחידה בוחנת את הבקשות ומחליטה לגבי מתן ההתאמות לתלמיד במסגרת לימודיו

 

האם ניתן לערער על החלטת היחידה ואיך?

ניתן להגיש ערעור על החלטת היחידה לגבי זכאות להתאמות. יש להגיש את הבקשה לדיקנט הסטודנטים באמצעות מזכירות ההוראה של הפקולטה 

ועדת העירעורים מחויבת לשלוח את החלטתה תוך 15 יום מהגשת העירעור באמצעות מזכירות הפקולטה

 

מה הוא אבחון תקף בהתאם לדרישות החוק?

אבחון תקף הוא אבחון שנעשה בחמש השנים האחרונות על ידי מאבחן מוכר כהגדרתו בחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים 

 

אגודת הסטודנטים דואגת להשאיר אתכם מעודכנים בנהלים והזכויות המגיעות לכם מטעם האוניברסיטה, והפעם:בחנים

נהלי המבחנים והבחנים הם אינם אותם נהלים מכיוון שהבחנים הם מבחני ביניים באמצע הקורס. אירגנו לכם את נהלי האוניברסיטה באשר לבחנים כאן בזכותון הבחנים שלנו

איסור בחני פתע

בחני פתע הם דבר אסור ויש צורך להודיע לפחות שלושה שבועות מראש על קיום בוחן

מועדי ב

מועדי ב ניתנים לבחנים המהווים 26 אחוז מהציון הסופי בלבד. אם סך אחוזי הבחנים עולה 50 אחוזים מהציון הסופי, ניתן להגיש בקשה לועדת הוראה על מנת לקבל מועד ב

ערעורים

ניתן להגיש ערעור על בוחן פתע רק כאשר הבוחן מהווה מעל ל10 אחוזים מהציון הסופי, או אם סך האחוזים של הבחנים עולה על 26 אחוזים

הארכת זמן

הארכת זמן ניתנת לבחנים שנמשכים מעל לחצי שעה בלבד

פרסום ציוני הבחנים

המרצים מחויבים לפרסם את ציוני הבוחן תוך תשעה ימים עסקים

 

 

 

 הורים יקרים, דאגנו להנגיש לכם את הזכויות הניתנות לכם מטעם האוניברסיטה כדי להקל עליכם בשילוב הורות ולימודים 

על פי הגדרת האוניברסיטה "ארוע מזכה" הנו: שמירת הריון, לידה, הפלה,  אימוץ, או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה או היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ..

זכויות עקב "ארוע מזכה"

 1. סטודנטית המבקשת לקבל התאמות עקב אירוע מזכה או בגין טיפולי פוריות, תפעל בהתאם לנוהל זה ונהלי הוראה ולימודים.
 2. סטודנט/ית לאחר אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה או היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ - רשאי/ת לקבל התאמות עקב אירוע מזכה כמפורט בתקנון זה, בכפוף להצהרה כי בן או בת זוגו אינם זכאים לקבלת התאמות מכוח כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ב-2012 או לזכויות להיעדרות לפי חוקי העבודה.
 3. סטודנט/ית המבקש/ת לקבל התאמות או להגיש קובלנה בעניין התאמות, י/תגיש בקשה לרכזת הורות באמצעות טופס. לבקשה יש לצרף אישורים רפואיים ו/או חוות דעת ו/או אישורים מגורמי רווחה לפיהם הסטודנט/ית נעדר/ה מהלימודים בשל אירוע מזכה. את הטופס יש להגיש לרכזת הורות לפחות חודש ימים לפני מועד ההתאמה המבוקשת

 

היעדרות ודחיית לימודים

 1. סטודנטית זכאית להיעדר בשל אירוע מזכה מ- 30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות.
 2. סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה זכאי להיעדר מ-30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות לתקופה של 15 שבועות מיום הלידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה; על אף האמור, סטודנטית שילדה זכאית להיעדרות חלופית מכלל השיעורים שחלה בהם חובת נוכחות לתקופה של שישה שבועות מיום הלידה, לפי שיעור ההיעדרות הגבוה מביניהם.
 3. סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, יהיה זכאי להיעדרות נוספת של 10% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות בעבור טיפול בתינוק בשנת חייו הראשונה.
 4. סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה, רשאית לדחות קורס ולחזור עליו באותה השנה או בשנה העוקבת בלא תשלום נוסף, בתנאי שעדיין לא נבחנה במבחן הסופי בקורס. סטודנטית הנעדרת כאמור, זכאית ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה מתקדמת עד להשלמת הקורס. האמור לא חל על קורסים המהווים הכשרה מקצועית.
 5. סטודנטית הצפויה להיעדר מקורס על פי כללים אלה, תפנה חודש לפני ההיעדרות הצפויה למורה הקורס ולמזכירות החוג על מנת ליידע אותם על ההיעדרות הצפויה ותמסור להם את אישור רכזת ההורות להיעדרות.
 6. סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה, גם אם נעדרה פחות מ-21 ימים, מקורס במעבדה, תרגיל, סמינריון, סיור, סדנה, הכשרה מעשית וכו' רשאית בתיאום עם המורה להשלים את המטלה, ובכלל זה בפעם הבאה שבה יוצע הקורס, או לבצע מטלה חלופית במועד שיקבע המורה.
 7. סטודנטית רשאית לבקש פטור מקורס במעבדה, תרגיל, סמינריון, סיור, סדנה, הכשרה מעשית וכד' בשל אירוע מזכה. בקשה לפטור תוגש למורה. המורה יעביר החלטתו לאישור ועדת ההוראה של ה פקולטה נותנת הקורס.
 8. לעניין השלמת הכשרה בשנים הקליניות ב פקולטה לרפואה, במקום סעיפים (ו)-(ז) יחול התקנון הרלוונטי.

 

3. מטלות

 1. סטודנטית שנעדרת בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, תוכל להגיש את המטלה או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המורה, וזאת בתוך 7 שבועות מתום תקופת ההיעדרות.
 2. סטודנטית שלא הגישה מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאית ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה מתקדמת עד להשלמת המטלה

 

גורמי סיכון במעבדות

 1. מידע על החומרים שמשתמשים בהם במעבדות, והעלולים להיות גורמי סיכון לנשים בהיריון או לנשים מניקות מפורסם באתר הקורס או המעבדה.
 2. סטודנטית כאמור רשאית לדחות את השתתפותה במעבדות בהן נעשה שימוש בחומרים מן הסוג האמור וזאת עד לאחר ההיריון או תקופת ההנקה.
 3. בהתאם לאופי המעבדה והיקף ההיעדרות, יקבע המורה את אופן השלמת המעבדות שהחסירה הסטודנטית.

בחינות

 1. סטודנטית הנעדרת מבחינה בשל אירוע מזכה סמוך, גם אם נעדרה פחות מ-21 ימים, זכאית להיבחן במועד מיוחד בהתאם לקבוע בנהלי הוראה ולימודים.
 2. סטודנטית הצפויה להיעדר מבחינה בשל טיפול פוריות שמטיבו לא ניתן לבצעו במועד חלופי, זכאית להיבחן במועד מיוחד בהתאם לקבוע בנהלי הוראה ולימודים.
 3. סטודנטית לאחר אירוע מזכה, הנעדרת מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום האירוע המזכה, זכאית להיבחן במועד מיוחד בהתאם לקבוע בנהלי הוראה ולימודים. סטודנטית שתבחר לגשת לבחינה בתקופה זו, לא תהיה זכאית למועד מיוחד.
 4. סטודנטית בהיריון זכאית לצאת לשירותים במהלך בחינה.
 5. סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת של25% ממשך הבחינה.
 6. במקרה שבו זכאית סטודנטית בהיריון לתוספת זמן גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור התוספת הכולל לפי הגבוה מביניהם.
 7. סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה מבחינה סופית בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאית ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה מתקדמת עד להשלמת הבחינה.

6. הארכת לימודים

 1. סטודנטית או סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה יהיה זכאי להאריך את לימודיו בשני סמסטרים, בהתאמה להיקף הלימודים שהפסיד בשל האירוע המזכה, וזאת בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו (כגון חיוב בתקורה בגין שכר לימוד הנמוך מ50%, וחיוב בתקורה בגין גרירת לימודים בעת חריגה משנות התקן, עבור חריגה של שנת לימודים אחת).
 2. בקשה להארכה כאמור תוגש באמצעות רכזת מגדר והורות בשנה שבה הסטודנטית או הסטודנט האריך את לימודיו. 

הגשת תכנית לימודים

סטודנטית שאיחרה בהגשת תכנית לימודים או תכנית שינויים מחמת לידה, זכאית לפטור מתשלום דמי איחור (2.5% משכר הלימוד), בכפוף להגשת בקשה לרכזת הורות.

 חניה בקמפוס או בסביבתו

 1. מהחודש השביעי להריונה ועד חודש לאחר הלידה, רשאית סטודנטית לחנות, בלא תשלום, בקרבה למקום הלימודים.
 2. לקבלת אישור חניה, יש לפנות לאגף הביטחון* לפחות שבועיים לפני תחילת תקופת הזכאות. יש לצרף לבקשה רישיון נהיגה, רישיון רכב ואישור רפואי מתאים או אישור מרכזת ההורות.
 3. בבקשות החורגות מהתקופה שהוגדרה – יש לפנות לרכזת הורות.

סטודנטיות לתארים מתקדמים

 1. סטודנטית לתואר מתקדם רשאית לבקש דחייה בהגשת עבודת התזה / הדוקטורט שלה לשיפוט, בידיעת המדריך.
 2. סטודנטית ל תואר מוסמך תגיש בקשה לדחייה בכתב לרכזת הורות.
 3. סטודנטית לתואר דוקטור תגיש בקשה לדחייה בכתב לרשות לתלמידי מחקר. הרשות לתלמידי מחקר נוהגת להעניק ארכה בת חצי שנה, בשל לידה, להגשת עבודת דוקטור ולמטלות אחרות.

 מלגה למחקר

 1. סטודנטית לתואר מתקדם לרבות פוסט דוקטורנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה זכאית להמשיך לקבל מלגה גם במהלך תקופת ההיעדרות, לתקופה של עד 15 שבועות לאחר האירוע המזכה.
 2. עם תום תקופת המלגה תהיה הסטודנטית זכאית להארכה של המלגה לתקופה השווה באורכה לתקופת היעדרותה בתשלום ולא יותר מ-15 שבועות, ובתנאי שהסטודנטית עדיין לומדת באוניברסיטה העברית.
 3. יובהר כי אם במהלך תקופת ההיעדרות בשל אירוע מזכה, הסתיימה תקופת הזכאות למלגה, הארכת המלגה כאמור בסעיף קטן (ב) תהא רק לתקופה המקבילה להיעדרות שבה הייתה הסטודנטית זכאית למלגה ובתנאי שהסטודנטית עדיין לומדת באוניברסיטה העברית.
 4. השתלמות פוסט-דוקטורלית תחל לא יאוחר מחמש שנים לאחר אישור תואר הדוקטור.
 5. מעמד של פוסט-דוקטורנט ומלגה פוסט-דוקטורלית יוכלו להינתן לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים.
  למשתלמות פוסט-דוקטורט, לעניין התקופות האמורות בסעיפים ד ו ה לעיל, לא תובא בחשבון תקופה של שנה אחת בגין כל לידה במהלך התקופה הרלוונטית.

טופס בקשת זכויות והתאמות (PDF)

 

תשתיות

 1. כיתות בהן מקומות ישיבה מתאימים לסטודנטיות בהיריון שיאפשרו נוחות ישיבה וכתיבה;
 2. חדרים לצורך הנקה המצוידים במקום ישיבה נוח, שקע חשמל, מקרר, משטח החתלה ובקרבת מקום גם כיור מים;
 3. משטחי החתלהמיקום משטחי החתלה מפורסם באתר הדיקנט וב קמפוסים">מפות ה קמפוסים.
 4. תינוקיות.

בני זוג

סטודנט שבן או בת זוגו עברו אירוע מזכה, (היינו: לידה, הפלה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחה אומנה) זכאי :

 1. לפטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים מיום האירוע המזכה.
 2. למועד בחינה נוסף אם נעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום האירוע המזכה.
 3. לדחייה בת שבוע בהגשת המטלות (עבודות/תרגילים).

צילומים
סטודנטית או סטודנט שנעדרו בשל אירוע מזכה גם אם נעדרו פחות מ-21 ימים, זכאים להטבה שוות ערך ל-20 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסידו, בעד כל יום לימודים שבו נעדרו. לקבלת שוברים לצילומים יש לפנות לרכזת מגדר והורות.

חונכות

סטודנטית לתואר ראשון שעברה אירוע מזכה תוכל לפנות אל רכזת ההורות ולהגיש בקשה לסיוע בהשלמת החומר באופן הבא:
בהיעדרות רצופה של 5 עד 9 ימים ב סמסטר , ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה.
בהיעדרות מצטברת של 10 עד 19 ימים ב סמסטר , ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה או סבסוד של 50% ממרתונים* בקורסי חובה אליהם התלמידה רשומה.
בהיעדרות מצטברת של 20 ימים ב סמסטר ומעלה, ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה, או סבסוד של 80% ממרתונים* בקורסי חובה אליהם התלמידה רשומה.
מסגרת הסיוע:

עבור היעדרות משני שיעורים בקורס חובה, ניתן לבקש מפגש חונכות אחד בן 90 דקות, עד לתקרה של 5 מפגשים.
שיעור ותרגיל נחשבים כשיעור אחד.
חלק מהשיעורים יינתנו בקבוצה קטנה (ולא באופן פרטני).
חונכות תינתן עבור שיעורים במתכונת רגילה בלבד (לא כולל מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים, הכשרה מעשית וכיוצ"ב) 
אופן הגשת הבקשה:

סטודנטית שמבקשת סיוע בהשלמת חומרי הלימוד תגיש בקשה בתוך שבועיים מסיום התקופת הזכאות  לרכזת ההורות בדיקנט.
יש לצרף לבקשה צילום תעודת זהות וצילום אישור לידה/הריון בטופס ההרשמה המקוון

הכנסת תינוקות לשיעורים

תתאפשר להורה הכנסת תינוקות בני עד 4 חודשים לשיעורים עיוניים. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנהוגים באוניברסיטה. חל איסור להכניס תינוקות למעבדות. אם נגרמת הפרעה כלשהי למהלך התקין של השיעור, באחריות ההורה להפסיק את ההפרעה. המורה בקורס רשאי לבקש את הוצאת התינוקות מהשיעור אם יש בה הפרעה למהלך התקין של השיעור.

 

 סטודנט הורה שבן/בת זוגו משרת במילואים

(א) סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים, זכאי להיעדר משיעורים, בכל יום בתקופת שירות המילואים, למשך שתי שעות לימודים עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00, וזכויותיו לא ייפגעו בשל היעדרות זו, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.

(ב) נוסף על האמור בסעיף א' לעיל, סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, רשאי להיעדר מיום לימודים אחד בשל כל 10 ימי שירות מילואים כאמור של בן או בת זוגו, אך לא יהיה רשאי להיעדר מיותר מ-5 ימי לימודים.

(ג) סטודנט הורה שנעדר משיעורים בהתאם לאמור בסעיף א' לעיל, רשאי לדחות קורס אחד או יותר ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן, במצב שבו בן או בת זוגו שירתו שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטר יאלי או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי.

(ד) סטודנט הורה, שמועד הגשת מטלה חל במהלך שירות מילואים של בן או בת זוגו או בסמוך לו, זכאי לדחיית מועד הגשת המטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה. הדחייה תהיה לפחות במספר הימים שבהם התקיים שירות המילואים. היה השירות שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, יידחה המועד ב-10 ימים או במספר הימים שבהם שירת במילואים, לפי הגבוה;

(ה) סטודנט הורה שנעדר משיעורים בשל שירות מילואים של 14 ימים ומעלה של בן או בת הזוג וכתוצאה מכך הפסיד את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות, יפנה לוועדת ההוראה של פקולטת האם שלו אשר רשאית לדון ולהחליט מתוך רצון טוב אך גם מתוך התחשבות בדרישות הקורסים השונים אם וכיצד יוגשו העבודות.

(ו) סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס כאמור, זכאי ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה.

(ז) סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת המטלה.

(ח) סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו במילואים במהלך תקופת הבחינות 10 ימים לפחות במצטבר, או שירתו במהלך ה סמסטר הסמוך לתקופת הבחינות 10 ימים רצופים לפחות, או שירתו 21 ימים במצטבר, או ששירתו שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של 5 ימים רצופים לפחות במהלך תקופת הבחינות או במהלך ה סמסטר הסמוך לתקופת הבחינות, יהיה זכאי להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות. הבחינה במועד הנוסף תיערך לא יאוחר מארבעה חודשים לאחר תום ה סמסטר .

(ט) סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו כמפורט בסעיף א' מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית זכאי לקבל אחת מההתאמות הבאות בהתייחס, בין השאר, למהות הקורס, ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר:

 • להשלים את שהחסיר במועד שיקבע על ידי המרצה.
 • השתתפות חוזרת במועד שיקבע על ידי המרצה.
 • המרת המטלה שהחסיר במטלה אחרת שתקבע על ידי המרצה.
 • בקשת פטור בשל שירות מילואים - בקשה לפטור תוגש למרצה. המרצה יעביר החלטתו לאישור ועדת ההוראה הרלוונטית.

(י) סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו, זכאי להיבחן במועד מיוחד בעבור כל מועד שהפסיד.
(יא) סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו זכאי ל:

 • הטבה שוות ערך ל50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד בעד כל יום לימודים שבו נעדר. לקבלת השוברים יש לפנות לרכזת הורות.
 • סיוע בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד. לרשות הסטודנט עומדות אפשרויות להשלמת החומר (בהתאם לזמינותם בכל קורס וקורס) באמצעות: הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר, צפייה בשעורים מצולמים או האזנה לשיעורים מוקלטים.
 • עדיפות בשאילת ספרים מהספרייה, ולשאילת ספרים בכמות העולה על הקבוע בנהלי האוניברסיטה, באמצעות רכזת הורות.
 • בעת היעדרות בתקופת ההרשמה לקורסים ישנה זכאות לרישום מוקדם לקורסים. הרישום יתבצע באמצעות הגשת צו מילואים של בן או בת הזוג ורשימת הקורסים למזכירות הרלוונטית. המזכירות תדאג לבצע הרשמה עם פתיחת תקופת ההרשמה.
 • בעת שירות מילואים של בן או בת הזוג במשך תקופת השינויים, הפניה תהיה ישירות אל רכזת הורות.
 1. סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים מצטבר של 150 ימים לפחות במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב סמסטר אחד, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו. בקשה לקבלת הארכת לימודים כאמור תוגש בכתב בצירוף אסמכתאות מתאימות אל רכזת ההורות.

 

לקראת פתיחת סמסטר ב' ריכזנו לכם את כל הדברים שכדאי שתדעו לפני החזרה ללימודים!

 

שינויים במערכת

-תלמיד רשאי לשנות את תכנית הלימודים במשך תקופה מוגבלת בתחילת כל סמסטר. בסמסטר הקרוב המערכת תיסגר לשינויים ב27.3.

-יחד עם זאת, האגודה דאגה להארכה בשל חופשת הפסח ויום הבחירות! ועל מנת לאפשר לסטודנטים זמן מספק להתנסות בקורסים, ניתן יהיה להסיר קורסים שהתקיימו בימים שלישי רביעי וחמישי בתקופת השינויים גם לאחר שזו הסתיימה. יש להעביר את הבקשות למזכירות החוג בכתב עד לתאריך 11.4.2021

 

סילבוסים

-המרצה נדרש לפרסם בשנתון את תכנית הקורס, את תיאורו ואת תוצרי הלמידה שלו. כמו כן

-המרצה נדרש להודיע לתלמידים בכתב ולא יאוחר מהשבוע הראשון של הקורס, מה הן חובותיהם בו

ומהם מרכיבי הציון הסופי.

 

זמני החזרת מטלות

-בחינות בית, תרגילים, דו"חות ועבודות ביניים יוחזרו לתלמידים תוך שבועיים מהמועד האחרון שקבע המורה להגשתם או שבועיים לאחר שהוגשו, המאוחר ביניהם.

-במקרה של עבודות סיום קורס המרצה נדרש למסור את ציון העבודה ולהחזיר את העבודה בתוך חודש מהמועד האחרון שנקבע להגשת העבודות בקורס או חודש לאחר שהוגשו, המאוחר ביניהם.

-עבודת גמר למוסמך, עבודות סמינריוניות, עבודות פרוסמינריוניות – המרצה נדרש למסור את ציון העבודה ולהחזיר את העבודה בתוך חודשיים מהמועד שנקבע להגשת העבודה או חודשיים לאחר שהוגשה, המאוחר ביניהם.

 

שעת קבלה מורים וביטול שיעורים

-במהלך שנת הלימודים חייבים מורי האוניברסיטה להיות זמינים לפגישות באוניברסיטה עם תלמידים, ע"י קיום שעות קבלה שבועיות במשרדיהם ו/או פגישות במעבדה באוניברסיטה, ללא צורך בתיאום מראש. מורה הנאלץ לבטל שעת קבלה יודיע על כך מראש ככל שניתן למזכירות החוג, שתודיע על כך לתלמידים. בתקופות הפגרה מלימודים וכן לקראת נסיעה לחוץ לארץ, מתבקשים מורי האוניברסיטה למסור מספרי טלפון ו/או כתובת דוא"ל, בהם ניתן להשיגם בצורה סבירה. הפקולטה/בית הספר רשאים לקבוע מדיניות המעניקה העדפה לאחת משתי האפשרויות האלה.

-ביטול שיעורים: מורה שנבצר ממנו להופיע לשיעור יודיע על כך מוקדם ככל האפשר למזכירות החוג וידאג ככל שניתן לממלא מקום. שעור שלא יתקיים ידווח למערכת הממוחשבת על ידי מזכירות החוג

וכתוצאה מכך יפורסם לתלמידים באמצעים המקובלים: SMS ,דוא"ל, ביטולון.

לוח שנה אקדמי:

https://did.li/academic-secretary-huji-ac-il

דאגנו לאגד לכם את כל מה שחשוב שתדעו על עבודות ומבחנים

מועדי בחינות – ידע כללי:

 • בחינות סיום בקורסי בוגר ייערכו בשני מועדים: מועד רגיל (מועד א') ומועד נוסף (מועד ב'),שנועד לתת מענה לאילוצים מסיבות אישיות או משיקולים אקדמיים (כגון, סמיכות בחינות). התלמיד רשאי לגשת לשני המועדים ללא קשר לרמת הישגיו בבחינה הקודמת.
 • כאשר נבחן התלמיד בשנית בקורס, הציון האחרון (כלומר הציון של מועד ב') הוא הקובע.
 • בקורסי מוסמך (כלומר, קורסים של תלמידי תואר שני) לא יתקיימו מועדי ב'.
 • תלמיד שבחר שלא להיבחן במועד א' ותכנן או ניגש רק למועד ב', יעשה זאת על אחריותו והוא לא יוכל להיבחן במועד מיוחד אם נכשל במועד ב'.

 

 

תוך כמה זמן מרצה מחויב להחזיר מטלה?

 • משך זמן בדיקת המטלה תלוי בסוג המטלה
 • בחינות בית, תרגילים, דו"חות ועבודות ביניים יוחזרו לתלמידים תוך שבועיים מהמועד האחרון שקבע המורה להגשתם או שבועיים לאחר שהוגשו, המאוחר ביניהם.

עבודות סיום קורס

המורה ימסור את ציון העבודה ויחזיר את העבודה בתוך חודש מהמועד האחרון שנקבע להגשת העבודות בקורס או חודש לאחר שהוגשו, המאוחר ביניהם.

עבודת גמר למוסמך, עבודות סמינריוניות, עבודות פרוסמינריוניות

המורה ימסור את ציון העבודה ויחזיר את העבודה בתוך חודשיים מהמועד שנקבע להגשת העבודה או חודשיים לאחר שהוגשה, המאוחר ביניהם.

 

ערעורים

 • ערעור יוגש בכתב בתוך 3 ימי עסקים ממועד פרסום מחברות הבחינה, תוך פירוט הנימוקים להגשת הערעור. שימו : לא ממועד פרסום הציון אלא ממועד פרסום מחברות הבחינה!
 • בבירור הערעור, רשאי המורה לבדוק מחדש את כל הבחינה. הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת, בין אם הוא נמוך או גבוה מהקודם, יהיה ציון הבחינה.
 • הציון המתוקן, או החלטתו המנומקת של המורה לדחות את הערעור, יימסרו בתוך 3 ימי עבודה החל מהיום שלאחר המועד האחרון להגשת הערעורים.

 

אגודת הסטודנטים משקיעה מאמצים רבים על מנת לתמוך ולשפר את חוויתם של הסטודנטים משרתי המילואים בקמפוסים השונים! לכן דאגנו לכם למדריך קצר המסכם את כל הזכויות שמציעה האגודה למשרתי המילואים, והזכויות המופיעות בתקנוני האוניברסיטה 

נתחיל בקצת מידע בסיסי על סטודנטים ומילואים... 

צה"ל יכול לזמן סטודנט לתואר ראשון ל-21 ימי מילואים מדי שנה וסטודנט מכינה ל-12 ימים.
על מנת לדחות את מועד המילואים או לקצרו, יש להגיש בקשה לולת"ם (הועדה לתיאום מילואים באוניברסיטה), זאת בתנאי שאתם מעודכנים במערכת הצה"לית בתור סטודנטים. פירוט באשר לפניה ללות"ם בהמשך הכתבה. 
סטודנט החייב בשירות מילואים נדרש לדווח בתחילת השנה לקצין הקישור ביחידתו על היותו סטודנט (חוג לימוד, שנת לימוד, תואר וכתובת מעודכנת) בצירוף אישור רשמי על לימודיו, על-מנת שניתן יהיה לסייע לו בתכנון הקריאה לשירות מילואים פעיל (שמ"פ).

 

דיקנט

דיקנט הסטודנטים מסייע לסטודנטים אשר נעדרו מלימודיהם האקדמיים במגוון תחומים.
חשוב שתדעו את זכויותיכם! לפרטים נוספים היכנסו לאתר דיקנט הסטודנטים בכתובת הבאה: זכויות/http://studean.huji.ac.il/book

 

הטבות

דיקנט הסטודנטים מאפשר לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים מספר הטבות בכדי להתמודד עם פספוס השיעורים ובינהם: השאלת מודם סלולרי לאינטרנט, שוברי צילום או הדפסה ועוד.

לפרטים נוספים היכנסו לאתר דיקנט הסטודנטים בכתובת הבאה: הטבות/http://studean.huji.ac.il/book/
 

כוכבים

אגודת הסטודנטים שמה לה למטרה להשקיע בכם ולהחזיר לכם טובה על הזמן והשירות שאתם נותנים לנו ולמדינה. על כל יום מילואים מאושר בשנת הלימודים אתם צוברים כוכבים שבהם תוכלו לרכוש הטבות אקדמיות שיעזרו לכם לחזור לקצב הלימודי ולא לפגר מאחור. על מנת לקבל את יתרת הכוכבים שלכם ולרכוש את ההטבות שבחרתם, יש להגיע למשרדי האגודה בתום המילואים עם אישור ימ"מ 

לפרטים נוספים על תכנית הכוכבים

 

פר"ח

סטודנט שחנך שנת חונכות מלאה המקבל מלגת פר"ח ומשרת כחייל מילואים פעיל (מעל 10 ימים בשנה – מחודש יולי ועד חודש יולי) זכאי למלגת פר"ח מוגדלת ב- 1000₪. המענק הוא אוטומטי ונעשה על ידי הצלבה של המידע בין צה"ל לבין פר"ח, כך שאין צורך לפנות בנושא. הכסף מופקד יחד עם החלק האחרון של המלגה במהלך חודש אוגוסט.
 

קיצור או דחית מועד המילואים

על מנת לקצר או לדחות את מועד המילואים יש להגיש בקשה לולת"ם (הועדה לתיאום מילואים באוניברסיטה) במייל:  moked_miluim@mail.idf.il. 

בשירות של 6 ימים ומעלה. מומלץ לבדוק טרם הפנייה לולת"ם פיתרון דרך מפקד ישיר. יש לוודא שאתם כתובים במערכת הצה"לית כמשרתי מילואים, הכרה כסטודנטים ביחידתכם נעשת באמצעות שליחת טופס אישור לימודים ליחידיתכם. 

הטפסים הנדרשים להגשת הבקשה: טופס בקשה בצירוף חותמת המזכירות הרלוונטית, העתק צו קריאה, מכתב אישי, ומערכת שעות\לוח מבחנים. 

ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה שבעה ימים מתאריך קבלת החלטה, כלומר – עד 14 ימים טרם יום הגיוס. יש למלא את הטופס אצל רכזת המילואים במשרד דיקן הסטודנטים. דיון בבקשת הערעור, במידה והוגשה במועדה, יערך עד שבעה ימים טרם יום גיוס.

24 שעות לאחר הגשת הבקשה יש ליצור קשר לקבלת הטפסים עם מוקד המילואים במספר: 036553655 או 6535*. המוקד פועל בימים א'-ה' בין השעות 8:00-19:00. 


תלמידי תואר ראשון – יכולים להגיש בקשה לולת"ם החל משישים יום ועד שלושים יום טרם יום הגיוס. יום הדיון יערך 21 ימים טרם יום הגיוס.

תלמידי תואר שני – יכולים להגיש בקשה ללות"ם במידה והם לוקחים 3 קורסים ומעלה, רק בתקופת בחינות, ובמידה והשירות הוא למעלה מ-21 ימים. יש לצרף אישור לימודים, מערכת שעות ולוח בחינות.

תלמידי מכינה – יש להחתים את מזכירות המכינה על הטופס. סטודנטים ששירתו כפאראמדיקים וכן תלמידי רפואה משנה ב' ומעלה - יש להגיש את הטפסים לולת"ם רופאים בפקס 03-7376312, ולוודא הגעה בטלפון מס' 03-7379536.

הטפסים מועברים לפיקודים, ולכן הטיפול בבקשות אלו דורש פנייה מוקדמת ככל האפשר. במידה והתשובה מתעכבת - נא לפנות אל רכזת המילואים, בצירוף מס' אישי.
 

ביטוח לאומי

למשרתי מילואים מגיע תגמולי מילואים עבור השירות!
כל הפרטים באתר הביטוח הלאומי: https://www.btl.gov.il/benefits/Reserve_Service/Pages/default.aspx

 

צרו קשר

?נתקלתם בבעיה? לא קיבלתם את אשר מגיע לכם
:ניתן לפנות למחלקת אקדמיה של האגודה

פקולטת רוח, חינוך ועו"ס- academy_hmnts@aguda.org.il

פקולטת חברה, משפטים ומנע"ס- academy_scl@aguda.org.il

או לרכזת מילואים של הדיקנט:
פנייה דרך מערכת פניות
פנייה דרך אימייל:
mayasc@savion.huji.ac.il

אם אתם כותבים דוקטורט או מתכננים לכתוב דוקטורט, חשוב שתדעו על הזכויות הניתנות לכם מהאוניברסיטה
הכנו לכם מסמך קצר בהתבסס על תקנוני האוניברסיטה, על מנת שתהיו מודעים לזכויות האלה


?למה מחויב מנחה הדוקטורט שלך
מנחה הדוקטורט שלך מחויב להעניק לך זמן ראוי לייעוץ, לא להתייחס אליך כאל ממלא הוראות וכן לא להטיל עליך מטלות שירות חיצוניות, שאינן קשורות לעבודת המחקר. המנחה שלך מחויב לחנך ולהדריך אותך בנבכי הכתיבה המדעית, הן זו הנדרשת לכתיבת הדוקטורט והן זו הנדרשת לפרסומים מדעיים, לסייע לך באופן שוטף ובמיוחד בזמנים של מצוקה מחקרית, לעודד אותך להשתתף בכנסים ובפעילויות אקדמיות אחרות; וללוות אותך בהמשך דרכך עם סיום הדוקטורט

?כמה זמן אמורה להמשך כתיבת דוקטורט
על פי תקנוני האוניברסיטה, המנחה והתלמיד מתבקשים לעשות מאמץ להשלים את ביצוע המחקר ואת כתיבת עבודת הדוקטורט בפרק זמן של 4-5 שנים. מקרים הדורשים הקצבת זמן ארוך יותר, יבחנו ע"י הרשות לתלמידי מחקר

מימון
באשר למימון המחקר, המנחה מתבקש לדון איתכם בעת גיבוש תוכנית המחקר, באמצעים הכספיים והמעבדתיים הנדרשים לביצוע התכנית, בזמינותם בעת היציאה לדרך ובאופק של גיוס אמצעים בהמשך המחקר. כמו כן מוטלת עליכן האחריות להעלות לדיון נושא זה בעת גיבוש תוכנית המחקר במידה והנושא לא הועלה על ידי המנחה.

זכויות יוצרים
בפרסומים מדעיים ובהרצאות בכנסים, ירשם שם התלמיד ברשימת המחברים במקום הראוי למאמציו, כפי שמקובל בתחום הרלוונטי
חלוקת זכויות יוצרים בפרסומים מדעיים, בפטנטים ובשאר נכסים אינטלקטואליים וכן בתמלוגים הנגזרים מהם, תעשה בין המנחה לתלמיד בנדיבות הראויה, מתוך התחשבות מלאה בתרומת כל אחד מהם ובכפוף להוראות הנהלת האוניברסיטה בענין זה.