ליווי של נציגי אגודה בוועדת משמעת

זומנתם לוועדת משמעת? הנה כל מה שחשוב שתדעו!

וועדת המשמעת הינה וועדה אוניברסיטאית אשר דנה ופוסקת בנוגע לעבירת משמעת אשר נעשתה בידי סטודנט/ית.

ההליך :

ההליך מתחיל כאשר מוגשת תלונה לדיקן הפקולטה / בית הספר / דיקן הסטודנטים. לאחר שהדיקן אפשר למגיש התלונה ולסטודנט/ית הנאשם (נילון) להשמיע את דברם בעל פה או בכתב הדיקן ראשי להחליט על המשך התהליך:

 • להעביר את התלונה למזכיר האקדמיה
 • לקיים הליך בפני הדיקן. (מכונה גם הליך גישור או וועדת משמעת פקולטאית)
 • שלא לנקוט בהליך משמעתי.

1.תלונה מול המזכיר האקדמי- במידה והדיקן העביר את התלונה למזכיר האקדמי יש למזכיר האקדמי עד שישה שבועות לבחון את המקרה ולהחליט לפתוח הליך משמעתי. במידה וכך מחליט המזכיר יוגש כתב קובלנה לממונה על המשמעת המתאר את המקרה (כולל רשימת עדים וראיות).

סטודנט אשר נפתח מולו הליך משמעתי ראשי להיות מיוצג בפני רשויות המשמעת. המייצג חייב להיות סטודנט/ית. במקרים מסויימים מאושר ייצוג בפני הוועדה על ידי עו"ד. אנחנו, אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית , דאגנו לכם לצוות מייצגים מקצועי אשר בקיא בהליך ויוכלו ללוות אתכם לכל אורכו.

הסדר טיעון- תובע רשאי להגיע להסדר טיעון עם הנילון בנוגע להרשעה ו/או לעונש, וזאת בתנאי שבמגעים לגיבוש ההסדר הנילון יהיה מיוצג או יצהיר בכתב כי הוא מודע לזכותו להיות מיוצג.

 

העבירות הנידונות בועדת המשמעת : (פרק ג' סעיף 14)

 • הונאה במטלה לימודית
 • הפרה של הוראות המתייחסות למטלה לימודית או הימצאות במצב של ניגוד עיניינים.
 • מסירת ידיעה כוזבת לאוניברסיטה או לרשויותיה
 • מתן עדות שקר
 • פגיעה / נטילה ללא רשות או שימוש בלתי מורשה ברכוש האוניברסיטה.
 • מכירה, הפצה או שכפול לשם הפצה או מכירה של חומר ההרצאות או התרגילים ללא אישור המרצה מראש.
 • התנהגות בלתי זהירה או הפרת הוראות הבטיחות במעבדה או במתקנים אחרים.
 • אי-ציות להוראות של רשויות האוניברסיטה.
 • התנהגות בלתי נאותה כלפי חולים או אנשים אחרים שהוא אמור לשרת, או גילוי סוד רפואי או מקצועי, או התנהגות הנוגדת את האתיקה המקצועית.
 • התנהגות שיש בה משום פגיעה בגופם או בכבודם של מורי האוניברסיטה, עובדיה או תלמידיה.
 • הטרדה מינית או התנכלות
 • ועוד..

העונשים האפשריים :  (פרק ג' סעיף 17)

 • אזהרה, נזיפה או נזיפה חמורה.
 • ביטול הנחה בשכר לימוד, פרס לימודים או מלגה, או ביטול הזכות לקבלם לתקופה שתיקבע; חיוב התלמיד להשיב כספים שקיבל שלא כדין.
 • מניעת שימוש במתקני האוניברסיטה.
 • פסילת מטלה לימודים (בחינה או עבודה). דין פסילת בחינה או עבודות כאמור כדין כישלון בציון 0.
 • איסור לגשת לבחינות במועד מסוים או במועדים מסוימים.
 • עיכוב מתן תעודה או מתן אישור המעיד על לימודי התלמיד או על סיום לימודיו למשך תקופה שתיקבע.
 • קנס כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית שכר הלימוד המלא לתלמיד מן המניין.
 • ביטול בדיעבד של הכרה בלימודים של סמסטר, כאשר הוא מהווה יחידת לימוד.
 • ביטול בדיעבד של הכרה בלימודים של שנה או יותר.
 • הרחקה מן האוניברסיטה לתקופה מוגדרת או לצמיתות.
 • הרחקה מן הלימודים בפקולטה, בחוג או ביחידה אקדמית אחרת לתקופה מוגדרת או לצמיתות.
 • ביטול זכויות או הישגים בלימודים, לרבות שלילת זכות לקבלת תעודה או אישור המעידים על לימודים אלה.
 • חיוב הנילון לבצע שירות לציבור בתקופה קצובה כפי שיקבע הממונה. הממונה יקבע במסגרת גזר הדין עונש אחר שיושת על הנילון במקרה שלא ביצע את השירות שהוטל עליו.

*הממונה רשאי להורות, בנוסף לעונש אחר שיוטל על הנילון, כי דבר ההרשעה והעונש יירשם בגיליון הציונים של הנילון, אך זה לא מחייב.

 

2. הליך בפני הדיקן- במידה והדיקן בחר להמשיך את ההליך המשמעתי מולו, ולא להעבירו למזכיר האקדמי יפתח הליך גישור. ההליך אל מול הדיקן חייב להיות בהסכמת הסטודנט הנאשם.

הסטודנט הנאשם ראשי לקבל ייצגו גם בהליך הגישור אל מול הדיקן. אנחנו, אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית, דאגנו לכם לרכזי אקדמיה מנוסים ונציגים חוגיים אשר יוכלו ללוות אתכם בתהליך הגישור אל מול הדיקנים מתחילתו ועד סופו.

דיקן שמצא את הנילון אשם בעבירת משמעת, מוסמך להטיל עליו, בהסכמת הנילון, אחד או יותר מן העונשים הבאים:

 • פירוט העונשים הכתובים מעלה מלבד עיכוב במתן תעודה או אישור לימודים.
 • לחייב את הנילון להתנצל בפני אדם שבכבודו, בגופו או ברכושו הוא פגע
 • הפחתת הציון בקורס הקשור לעבירת המשמעת שביצע

* דיקן אינו מוסמך להורות על רישום ההרשעה או העונש בגיליון הציונים של הנילון

דיקן שמצא את הנילון אשם בעבירת משמעת בקשר לבחינה או בוחן מקוונים, מוסמך להטיל עליו, בהסכמת הנילון, מלבד העונשים המפורטים מעלה את העונשים הבאים

 • עונש של הרחקה מן האוניברסיטה למשך סמסטר אחד.
 • עונש של עיכוב מתן אישור המעיד על סיום לימודיו של הנילון לתקופה של סמסטר אחד.

*הוראה זו בתוקף על הליכי גישור שיתקיימו בין התאריכים 20.7.28 - 20.9.3.

 

רוצים לעיין עוד בנהלים של וועדות המשמעת ? מוזמנים לקרוא את תקנון המשמעת .

זומנת להליך משמעתי ולא קיבלתם ייצוג? מוזמנים לפנות אלינו במייל הבא לייצוג של צוות המייצגים שלנו בוועדת משמעת אוניברסיטאיות ורכזים אקדמיים בוועדות פקולטאיות והליכי גישור. לפניות -> r_academy@aguda.org.il

מסכמים שנה ומתכוננים לזאת שבאה!
לקריאה
לקריאה
בחירות לוועידת אגודת הסטודנטים ומועצות האגודה
לקריאה
זומנתם לוועדת משמעת? הנה כל מה שחשוב שתדעו!
לקריאה