זכותון

הזכויות שמגיעות לכם

האוניברסיטה העברית היא גוף גדול שיכול להיות לפעמים מסורבל. חשוב שאתם תדעו את הזכויות שלכם ותדעו לעמוד על שלכם. הכנו לכם מדריך קצר שמסביר קצת על זכויותיכם. חושבים שיש הפרה של התקנון? פנו אלינו למחלקת אקדמיה במייל academy@hafakulta.org ונסייע לכם!

 

זכויות כלליות

*תלמיד רשאי לעיין במחברת/טופס הבחינה מיד עם פרסום הציונים, ולקבל את מחברת/טופס הבחינה.

*בבחינת ביניים שמשקלה 26% ומעלה מהציון הסופי בקורס יתקיים מועד נוסף. הפקולטה רשאית לקבוע שמועד נוסף זה נועד אך ורק לתלמידים שנבצר מהם להיבחן במועד הרגיל.

*הציון הקובע - בכל מקרה, בין אם נבחן התלמיד במועד הנוסף או במועד המיוחד, ציון הבחינה האחרון הוא הציון הקובע.

*שאלוני הבחינה במועדים הרגיל ובמועד הנוסף יהיו באותה רמת קושי ושווי מתכונת. מורה הקורס/ מרכז הקורס המבקש לחרוג מכלל זה על פי שיקול דעתו האקדמי יפנה בבקשה אל ועדת ההוראה של הפקולטה.

 

מהלך הבחינה

*יש להגיע עם תעודת סטודנט ולהציגה

*תלמיד המאחר לבחינה למעלה מ-30 דקות, לא יורשה להיבחן בה.

*תלמיד ישב באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים. המשגיח רשאי, לפי שיקול דעתו, להעביר תלמיד ממקומו למקום אחר בכל עת.

*זמינות המורה בזמן הבחינה– מורה הקורס אחראי לניהול הבחינה. הוא יעבור בין האולמות במהלך הבחינה כדי להבטיח את ניהולה התקין ויהיה זמין להבהרת נוסח השאלות לתלמידים ולמענה על בעיות במידה שיתעוררו. אם נבצר מהמורה לעשות זאת, מחובתו למנות ממלא מקום. חובות אלו אינן חלות על בחינות בהן בוחר כל תלמיד את מועד הבחינה המתאים לו (כגון, בחינות במחשב). אם עד מועד סיום הבחינה, מורה או מי מטעמו לא הגיע לחדר הבחינה כנדרש, רשאי יהיה התלמיד לסמן את מחברת הבחינה ב- "לא לבדיקה". הדבר יחשב כאילו התלמיד לא נבחן באותה בחינה והוא יהיה זכאי אז למועד מיוחד
 

החזרת ציונים ועבודות

*המורה ימסור למזכירות את הציונים ואת מחברות הבחינה הבדוקות בתוך 8 ימי עבודה ממועד הבחינה. ככלל, הציונים יפורסמו יום עבודה אחד לאחר מסירתם על ידי המורה.

*8.3.1 בחינות בית, תרגילים, דו"חות ועבודות ביניים יוחזרו לתלמידים תוך שבועיים מהמועד האחרון שקבע המורה להגשתם או שבועיים לאחר שהוגשו, המאוחר ביניהם.
 

ערעורים

*ערעור יוגש בכתב בתוך 72 שעות ממועד פרסום מחברות הבחינה, תוך פירוט הנימוקים להגשת הערעור.

*בבירור הערעור, רשאי המורה לבדוק מחדש את כל הבחינה. הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת, בין אם הוא נמוך או גבוה מהקודם, יהיה ציון הבחינה.
 

מועד ג

הסיבות שבגינן סטודנט שנעדר מבחינה זכאי למועד ג' הן:

  1. שירות מילואים ביום הבחינה או במשך 10 ימים לפחות במצטבר בזמן תקופת הבחינות.
  2. הורות חדשה
  3. יום צום רשמי
  4. אבל מדרגה ראשונה
  5. אשפוז
  6. חפיפת בחינות (קורסי חובה בלבד של אותה השנה)\

בכל מקרה,כדי לקבל אישור לגשת למועד מיוחד יש לקבל אישור מיוחד מועדת הוראה. ניתן להגיש בקשה לועדת הוראה בקישור הבא

מומלץ להיכנס לאתר הפקולטה לפרטים נוספים בנוגע למועד מיוחד: נוהלים/בחינות-וציונים/http://hafakulta.agri.huji.ac.il

שימו לב! מתכונת המבחן במועד המיוחד יכולה להיות שונה ממתכונת המבחן במועדים המקוריים. סגנון וקושי המבחן יכול להשתנות בהתאם לשיקולי המרצה.

לקויות למידה

סטודנטים בעלי לקויות למידה רשאים לפנות לדיקנט לקבלת התאמות. אם אין ברשותכם אבחון ניתן לקדם את התהליך גם דרך הדיקנט. מומלץ להתייעץ עם היחידה ללקויות למידה לפני שעושים אבחון חיצוני.לאתר הדיקנט: אבחון_ותמיכה_לקויי_למידה/http://hafakulta.agri.huji.ac.il

רכזת למניעה וטיפול בהטרדות מיניות של האגודה כאן בשבילך. הפנייה לאחראית מניעת הטרדות של האגודה אינה מחייבת את המתלוננת לחשוף את זהותה או לנקוט באמצעי משמעת. סתיו: 052-6395233
לקריאה
רוצים לעשות יותר ומעבר לסילבוס השיעור וחומרי הקריאה? חושבים להתנדב במהלך הסמסטר אבל חוששים להתחייב להתנדבות קבועה? מברוק מחפשים אתכם!
לקריאה