זכותון

הזכויות שמגיעות לכם

האוניברסיטה העברית היא גוף גדול שלעיתים יכול להיות קצת מסורבל. חשוב שתדעו את זכויותיכם ותדעו לעמוד על שלכם.

לשם כך, הכנו לכם מדריך קצר המסביר קצת על זכויותיכם.

חושבים שיש הפרה של התקנון? פנו אלינו למחלקת אקדמיה במייל: 

[email protected] ונשמח לסייע לכם! 

 

זכויות כלליות

* בבחינת ביניים שמשקלה 26% ומעלה מהציון הסופי בקורס, יתקיים מועד נוסף. הפקולטה רשאית לקבוע שמועד נוסף זה נועד אך ורק לתלמידים  שנבצר מהם להיבחן במועד הרגיל.

* הציון הקובע - בכל מקרה, בין אם נבחן התלמיד במועד הנוסף או במועד המיוחד, ציון הבחינה האחרון הוא הציון הקובע.

* שאלוני הבחינה במועד הרגיל ובמועד הנוסף יהיו באותה רמת קושי ושווי מתכונת. מרצה הקורס/ מרכז הקורס המבקש לחרוג מכלל זה על פי שיקול דעתו האקדמי, יפנה בבקשה אל ועדת הוראת הפקולטה.

*שאלון הבחינה במועד מיוחד אינו חייב להיות זהה ברמת הקושי ושיטת ההערכה, נתון לשיקול המרצה.

 

מהלך הבחינה

* יש להגיע עם תעודת סטודנט ולהציגה

* תלמיד המאחר לבחינה למעלה מ-30 דקות, לא יורשה להיבחן בה.

* תלמיד ישב באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים. המשגיח רשאי, לפי שיקול דעתו, להעביר תלמיד ממקומו למקום אחר בכל עת.

* זמינות המרצה בזמן הבחינה– מרצה הקורס אחראי לניהול הבחינה. המרצה יעבור בין האולמות במהלך הבחינה, כדי להבטיח את ניהולה התקין ויהיה זמין להבהרת נוסח השאלות לתלמידים ולמענה על בעיות במידה שיתעוררו. אם נבצר מהמרצה לעשות זאת, מחובתו למנות ממלא מקום. חובות אלו אינן חלות על בחינות בהן בוחר כל תלמיד את מועד הבחינה המתאים לו (כגון, בחינות במחשב). אם עד תום מועד הבחינה, המרצה או מי מטעמו לא הגיע לחדר הבחינה כנדרש, רשאי יהיה התלמיד לסמן את מחברת הבחינה ב- "לא לבדיקה". סימון זה ייחשב כלא נבחן באותה בחינה והתלמיד יהיה זכאי  למועד מיוחד.

 

החזרת ציונים ועבודות

המרצה ימסור למזכירות את הציונים ואת מחברות הבחינה הבדוקות תוך 8 ימי עבודה ממועד הבחינה. ככלל, הציונים יפורסמו יום עבודה אחד לאחר מסירתם על ידי המרצה.

* בחינות בית, תרגילים, דו"חות ועבודות ביניים, יוחזרו לתלמידים תוך שבועיים מהמועד האחרון שקבע המרצה להגשתם או שבועיים לאחר שהוגשו, המאוחר ביניהם.

ציונים עבודות סיום קורס, יפורסמו לתלמידים תוך חודש לאחר שהוגשו *

ציונים על עבודות סמינריון ועבודת גמר לתואר מוסמך, יפורסמו תוך חודשיים לאחר שהוגשו *

 

ערעורים

* ערעור יוגש בכתב בתוך 72 שעות ממועד פרסום הבחינה, תוך פירוט הנימוקים להגשת הערעור.

* בבירור הערעור, רשאי המורה לבדוק מחדש את כל הבחינה. הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת, בין אם הוא נמוך או גבוה מהקודם, יהיה ציון הבחינה.

 

מועד ג

הסיבות שבגינן סטודנט שנעדר מבחינה זכאי למועד ג' הן:

1. שירות מילואים– לפי המפתח המפורט בתקנון

2. חתונה

3. הורות חדשה

4. יום צום רשמי וחג

5. אבל מדרגה ראשונה

6אשפוז

7. חפיפת בחינות (קורסי חובה בלבד של אותה השנה)

8התנהלות שלא על פי התקנון

 

כדי לקבל זכאות למועד מיוחד, יש לקבל על כך אישור מוועדת הוראה. ניתן להגיש בקשה לועדת הוראה בקישורהבא

מומלץ להיכנס לאתר הפקולטה לפרטים נוספים בנוגע למועד מיוחד: נוהלים/בחינות-וציונים/http://hafakulta.agri.huji.ac.il

שימו לבמתכונת המבחן במועד המיוחד יכולה להיות שונה ממתכונת המבחן במועדים המקוריים. סגנון וקושי המבחן יכול להשתנות בהתאם לשיקולי המרצה.

 

לקויות למידה

סטודנטים בעלי לקויות למידה רשאים לפנות לדיקנט לקבלת התאמות. אם אין ברשותכם אבחון, ניתן לקדם את התהליך גם דרך הדיקנט. מומלץ להתייעץ עם היחידה ללקויות למידה לפני שעושים אבחון חיצוני.

לאתר הדיקנט: אבחון_ותמיכה_לקויי_למידה/http://hafakulta.agri.huji.ac.il

בואו לבחור את הגב שלכם ושלכן בקמפוס!
לקריאה
ההנאות הקטנות שבין הבחינות
לקריאה
לקריאה
בואו לבחור את הגב שלכם ושלכן בקמפוס!
לקריאה